Thứ tư , Ngày 06 Tháng 07 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 15/12/2021

Huyện Ea H’Leo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện năm 2022

Với mục tiêu, kế hoạch phấn đấu đến hết năm 2022, có 81,8% số xã (9/11 xã) hoàn thành xây dựng nông thôn mới; phấn đấu năm 2022 có thêm 02 xã (xã Ea Sol, xã Ea H’Leo) đạt chuẩn nông thôn mới; Có 01 xã Cư Mốt đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và có từ 02 đến 03 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận sản phẩm OCOP. Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, xây dựng nông thôn mới bền vững, trọng tâm là phát triển sản xuất, ứng dụng công nghệ cao; cứng hóa đường giao thông nông thôn; duy trì và nâng cao chất lượng các phong trào tạo chuyển biến về môi trường, cảnh quan nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp và xây dựng đời sống mới ở nông thôn nhằm đạt một số chỉ tiêu cơ bản: giá trị sản xuất bình quân đầu người (theo giá trị sản xuất hiện hành) đạt: > 128 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm/năm từ 2-2,5% (Theo chuẩn nghèo 2021-2025); tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh vùng nông thôn đạt 93%.

Ngày 14/12/1021, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Kế hoạch số 201/KH-UBND về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ea H’Leo năm 2022.

nong thon moi

Ảnh: Xã Ea wy đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng

* Kế hoạch gồm có 9 nhiệm vụ, giải pháp bao gồm:

- Công tác tuyên truyền

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thi đua xây dựng nông thôn mới đến từng hộ dân và từng người dân bằng nhiều hình thức, phong phú, thiết thực để nhân dân hiểu rõ vai trò chủ thể trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đài Truyền thanh -Truyền hình huyện tăng cường tin, bài, thời lượng phát thanh tuyên truyền về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm đưa thông tin kịp thời đến với người dân.

Thực hiện đổi mới công tác tuyên truyền, vận động và công tác đào tạo, tập huấn theo hướng thiết thực, dễ làm, dễ hiểu, tập trung vào những nội dung vận động nhân dân đổi mới cách thức sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng môi trường trong nhà, ngoài ngõ, trong thôn buôn xanh- sạch- đẹp, an lành, không có tệ nạn; cán bộ năng động, tích cực, thạo việc, chỉ đạo thực hiện tiêu chí một cách linh hoạt, phù hợp với thực tế.

- Đánh giá, xây dựng kế hoạch nguồn lực thực hiện hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao:

Ban chỉ đạo huyện/Văn phòng NTM huyện tiến hành phân loại các xã trên địa bàn huyện về mức độ thuận lợi, khó khăn để có sự chỉ đạo phù hợp, hiệu quả;

UBND các xã tiến hành rà soát, phân loại, đánh giá mức độ đạt được của từng chỉ tiêu trong từng tiêu chí; xác định, phân khai rõ nguồn lực đảm bảo thực hiện của từng cấp thôn, buôn, xã và cấp trên, đề xuất giải pháp thực hiện cụ thể đối với từng tiêu chí theo thứ tự ưu tiên đảm bảo sự phù hợp với nguồn lực hiện có, và giữ vững các tiêu chí đã đạt được, tăng số lượng, chất lượng các tiêu chí đạt.

Đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (xã DliêYang, xã Ea Nam, xã Ea Răl, xã Ea Hiao, xã Ea Wy, xã Ea Khal, xã Cư Mốt): tổ chức rà soát, đánh giá lại kết quả, mức độ, cấp độ đạt đối với từng tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện để phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đề ra. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, triển khai thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, chú trọng xây dựng mô hình điểm về đường giao thông, cảnh quan môi trường.

Đối với 02 xã (xã Ea Sol, xã Ea H’Leo) đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022: Phấn đấu giữ vững những tiêu chí đã đạt, xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí chưa đạt nhằm hoàn thiện 19/19 tiêu chí về Chương trình xây dựng nông thôn mới vào cuối năm 2022.

Đối với xã Cư Mốt đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2022: tiến hành đánh giá các tiêu chí theo quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh Đăk Lăk, về việc ban hành bộ tiêu chí về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tỉnh Đăk Lăk, giai đoạn 2018-2020 và Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện nhằm đạt xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.

Đối với xã Ea Tir và xã Cư Amung: Xác định rõ các tiêu chí phấn đấu đạt trong năm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt thêm từ 2-3 tiêu chí và nâng dần mức độ đạt đối với các tiêu chí, nhất là các tiêu chí về kết cấu hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất nâng cao thu nhập, môi trường và nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt.

 - Công tác đào tạo, tập huấn; Công tác điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch, Đề án xây dựng NTM; Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân; Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn; Về văn hóa, xã hội, môi trường; Xây dựng hệ thống chính trị và giữ vững an ninh trật tự; Huy động nguồn lực thực hiện Chương trình năm 2022...

Việc triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 sẽ góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật và các quy định về văn hóa của người dân nông thôn; xây dựng, củng cố và phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, tạo điều kiện để người dân ở nông thôn nâng cao mức hưởng thụ, tham gia hoạt động và sáng tạo văn hóa. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, thực hiện các tiêu chí phát triển văn hóa nông thôn mới cấp xã, tạo nền tảng vững chắc để phát triển văn hóa nông thôn mới trên địa bàn xã; xây dựng con người, gia đình, cộng đồng nông thôn và môi trường văn hóa nông thôn lành mạnh, phong phú, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT  

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC