Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 12/2020/QÐ-UBND 24/09/2020 Ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
2 20/2024/QÐ-UBND 20/05/2024 Quyết định số 20/2024/QĐUBND ngày 20/5/2024 của UBND tỉnh về ban hành Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
3 41/2020/QÐ-UBND 31/12/2020 Quyết định số 41/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk: Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
4 02/2024/QÐ-UBND 17/05/2024 Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 17/5/2024: Về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra huyện Tải về
5 17/2024/QÐ-UBND 06/05/2024 Quyết định số 17/2024/QĐ-UBND ngày 06/5/2024: Ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk Tải về
6 40/2021/QÐ-UBND 24/11/2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021: Sửa đổi, bổ sung một số điều về nhuận bút Tải về
7 10/2024/QÐ-UBND 23/02/2024 Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024: Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk Tải về
8 06/2019/QÐ-UBND 26/04/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao ban hành kèm theo QĐ số 45/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Tải về
9 45/2016/QÐ-UBND 30/12/2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016: Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tải về
10 20/2019/QÐ-UBND 30/09/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Tải về
ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang