Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
STT Số / Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
1 40/2021/QÐ-UBND 24/11/2021 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 24/11/2021: Sửa đổi, bổ sung một số điều về nhuận bút Tải về
2 10/2024/QÐ-UBND 23/02/2024 Quyết định số 10/2024/QĐ-UBND ngày 23/02/2024: Ban hành Quy chế quản lý và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk Tải về
3 06/2019/QÐ-UBND 26/04/2019 Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 26/4/2019: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao ban hành kèm theo QĐ số 45/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Tải về
4 45/2016/QÐ-UBND 30/12/2016 Quyết định số 45/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016: Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Tải về
5 20/2019/QÐ-UBND 30/09/2019 Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 30/9/2019: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh Tải về
6 01/2024/QÐ-UBND 02/02/2024 V/v bãi bỏ Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014 của UBND huyện Ea H’Leo về việc ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ Tải về
7 04/2024/QÐ-UBND 19/01/2024 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 04/2024/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Đắk Lắk Tải về
8 08/2023/QÐ-UBND 19/09/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tải về
9 06/2023/QÐ-UBND 26/06/2023 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo Tải về
10 08/2023/TT-BLÐTBXH 29/08/2023 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch có quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
ipv6 ready