Thứ năm , Ngày 30 Tháng 06 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 10/05/2022

Đảng bộ huyện Ea H’leo ban hành Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2021- 2025

Trong những năm qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đuợc Huyện ủy, UBND huyện Ea H’Leo quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật và đã đạt được những kết quả tích cực. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên đáng kể. Việc quán triệt, triển khai thi hành các chính sách, pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật được đảm bảo kịp thời, nghiêm túc và đạt được kết quả nhất định, từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân ngày càng chuyến biến tích cực, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, giữ vững an chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

dang bo huyen ea hleo

Tuy nhiên, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện vẫn còn hạn chế. Sự quan tâm lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được tập trung đúng mức; trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác này chưa được xác định cụ thể, rõ ràng nên kết quả đạt được còn thấp so với yêu cầu, sự hiểu biết pháp luật của cán bộ và Nhân dân còn nhiều hạn chế. Phương thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chậm đổi mới và chưa thật hiệu quả; công tác hướng dẫn phổ biến những lĩnh vực pháp luật mà dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận chưa được thực hiện thường xuyên, đôi lúc chưa sát với nhu cầu thực tiễn. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa tích cực tham gia vào các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; chưa thực sự gương mẫu chấp hành pháp luật, lời nói chưa đi đôi với việc làm, từ đó làm ảnh hưởng không tốt đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được xác định là một bộ phận không thế tách rời của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống trở thành ý thức, hành động của từng cá nhân, tố chức trong xã hội; Ngày 06 tháng 4 năm 2022, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ea H’Leo đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025.

Nghị quyết đã đề ra 06 mục tiêu:

(1) 100% đội ngũ báo cáo viẽn pháp luật cấp huyện; tuyên truyền viên pháp luật; hòa giải viên ở cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu, cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành

(2) 100% văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành được phổ biến rộng rãi đến các đối tượng chịu sự tác động, điều chỉnh của văn bản.

(3) 100% các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các điểm nóng vi phạm pháp luật, khiếu kiện kéo dài, vụ việc liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng phục vụ công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn huyện được phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan.

(4) 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật theo lĩnh vực hoạt động chuyên ngành và lĩnh vực pháp luật khác có liên quan

(5) 100% Nhân dân trên địa bàn huyện được phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức phù họp; học sinh được phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân và các quy định pháp luật liên quan đến an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, phòng chống tệ nạn xã hội.

(6) 100% đối tượng đặc thù được phổ biến, giáo dục pháp luật chuyên biệt theo quy định của pháp luật.

Và 06 nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025:

(1) Nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dãn về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

(2) Tiếp tục đỗỉ mới nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, đa dạng hóa các hình thức, cách thức triền khai thực hiện bảo đảm có trọng tâm, trọiig đỉểm, phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực’

(3) Tiếp tục tổ chức triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, đồng bộ, rộng khắp đến các đối tượng trên địa bàn huyện có trọng tâm, trọng điểm.

(4) Tăng cường và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác phỗ biến, giáo dục pháp luật

(5) Phát huy tối đa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác phố biến, giáo dục pháp luật

(6) Nâng cao hiệu lực, hỉệu quả quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Nguồn: Thùy Dung – Phòng Tư pháp

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC