Thứ hai , Ngày 24 Tháng 01 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 10/01/2022

Chỉ thị phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của huyện năm 2022

Năm 2022 là năm thứ hai tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 05 năm (2020-2025). Triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 28/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 30/12/2021 của Huyện ủy Ea H’Leo về nhiệm vụ năm 2022. Ngày 10/01/2022, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022, gồm các nội dung cụ thể sau:

chi thi phat trien kinh te xa hoi nam 2022 cua huyen 1

  1. Mục tiêu tổng quát

Năm 2022, dịch bệnh COVID – 19 có thể diễn biến phức tạp, nguy hiểm hơn với biến thể mới Omicron, do đó phải chủ động linh hoạt, tăng cường các biện pháp, giải pháp để vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh. Huy động tối đa mọi nguồn lực, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của huyện; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng ngành dịch vụ và công nghiệp. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, tranh thủ những lợi thế của thời đại cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4; phát triển mạnh kinh tế nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) và du lịch, chăn nuôi; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước đồng bộ; quyết liệt thực hiện và hoàn thành các dự án, công trình trọng điểm của huyện. Tăng cường xã hội hóa trên các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, văn hóa, thể thao, môi trường…; phát triển văn hóa xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó, thích ứng khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm ổn định chính trị, xã hội.

Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, gắn liền với tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  1. Các chỉ tiêu chủ yếu

Thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh: 18 chỉ tiêu có chấm điểm thi đua với các huyện khác trong Cụm thi đua số 2 của tỉnh:

(1) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 88,09 tỷ đồng.

(2) Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện (tổng sản phẩm xã hội) (GRDP - theo giá so sánh 2010): 15.877 tỷ đồng, theo giá hiện hành là 18.230 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế theo giá hiện hành 12%/năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (giá hiện hành): Trong đó, Nông - lâm - thủy sản chiếm 31,82%; công nghiệp - xây dựng chiếm 51,01% ; thương mại - dịch vụ chiếm 17,17%.

(3) Thu nhập bình quân đầu người GRDP (theo giá hiện hành) đạt 128 triệu đồng/người/năm.

(4) Tỷ lệ che phủ rừng 36,5%, phấn đấu diện tích rừng trồng mới là 100ha.

(5) Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện 1,38%/năm (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025). Trong đó, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số 5%/năm và giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã đặc biệt khó khăn là 6%/năm.

(6) Giải quyết việc làm cho 2.100 người.

(7) Giảm tỷ suất sinh dưới 2‰.

(8) Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia 62% tương đương 38/61 trường.

(9) Tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế 100% (12/12 xã, thị trấn).

(10) Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa trên 83% (26.188 hộ).

(11) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 09/11 xã.

(12) Diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng VietGap 140 ha.

(13) Công tác tuyển quân 100%.

(14) Giảm tai nạn giao thông trên cả 03 mặt so với năm 2020 là 10%, trong đó:

- Giảm số vụ tai nạn giao thông: 4%;

- Giảm số người chết: 4%;

- Giảm số người bị thương: 2%.

(15) Công tác huấn luyện, phòng thủ, chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; xây dựng nên quốc phòng toàn dân; xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh 100% (Hoàn thành xuất sắc).

(16) Công tác an ninh, trật tự. Trong đó:

- Giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội: Hoàn thành xuất sắc;

- Xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ: Hoàn thành xuất sắc;

- Xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh: Hoàn thành xuất sắc.

(17) Công tác thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp: Hoàn thành xuất sắc;

(18) Việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí: Hoàn thành xuất sắc.

chi thi phat trien kinh te xa hoi nam 2022 cua huyen 2

Thi đua thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị:

Xây dựng 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó, phấn đấu 15% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 99% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó, 80% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Kết nạp từ 120 quần chúng ưu tú vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Duy trì 100% thôn, buôn, tổ dân phố, trường học công lập có chi bộ và đảng viên là người tại chỗ. Triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chuyên đề đảm bảo theo yêu cầu đề ra ; kiểm tra Đảng viên chấp hành theo Điều 30, Điều lệ Đảng đối với đảng viên nông thôn đạt trên 30%; đảng viên cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang đạt trên 50%. Giải quyết 100% đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền.

Thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng:

(1) Thường xuyên kiện toàn Hội đồng thi đua, khen thưởng và xét duyệt sáng kiến huyện; Xây dựng, cập nhật, sữa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng và xét duyệt sáng kiến huyện; Phân công thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng và xét duyệt sáng kiến huyện phụ trách các Cụm, Khối thi đua;

(2) Kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng.

(3) Thẩm định, xét duyệt hồ sơ khen thưởng đảm bảo công khai minh bạch, chính xác, kịp thời, chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp lao động sản xuất.

(4) Tổ chức triển khai, phát động các phong trào lớn do tỉnh tổ chức:

- Phong trào thi đua “Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới”;

- Phong trào thi đua giảm nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau;

- Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đắk Lắk thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 11/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2022.

- Phong trào thi đua Dân vận khéo gắn liền với cải cách hành chính.

- Phong trào thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID - 19.

(5) Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn về công tác thi đua, khen thưởng do tỉnh tổ chức hoặc tuyên truyền, phổ biến nhanh chóng, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về thi đua, khen thưởng;

(6) Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện trích lập quỹ thi đua, khen thưởng đảm bảo quy định (1,5% tổng chi thường xuyên theo Điều 65 Nghị định số 91).

(7) Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến.

(8) Đăng ký thi đua, thực hiện tốt công tác thông tin, tổng hợp báo cáo về công tác thi đua, khen thưởng.

  1. Tổ chức thực hiện

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua nêu ra trong năm 2022. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong việc tổ chức thực hiện, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua - khen thưởng trong tình hình mới và Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 10/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước; Chương trình số 49-CTr/HU ngày 17/6/2015 của Ban Thường vụ Huyện ủy         Ea H’Leo triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 09/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk. Xây dựng các chương trình, nội dung phát động thi đua, đẩy mạnh các phong trào thi đua sôi nổi trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và trong toàn thể nhân dân. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, các phong trào thi đua chuyên đề, đột xuất để giải quyết các vấn đề cấp bách của huyện, của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương và thực hiện kịp thời công tác tuyên dương, khen thưởng nhằm tạo động lực thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của huyện năm 2022.

- Lãnh đạo các ngành, các cấp cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu nêu tại mục II của Chỉ thị này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn thành mục tiêu, chỉ tiêu thi đua để chỉ đạo, tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân nhằm tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề bức xúc, những hạn chế, yếu kém nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như trong hành động trên mọi lĩnh vực hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và của huyện đề ra trong năm 2022.

- Đề nghị UBMTTQ Việt Nam huyện, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân các dân tộc trong huyện thông qua các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và nêu gương của cán bộ, đảng viên, Hội viên, Đoàn viên nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nêu cao tinh thần cách mạng, ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Thực hiện tốt các nội dung của huyện đã đăng ký giao ước thi đua với tỉnh và Cụm thi đua số 2 của tỉnh năm 2022. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các xã, thị trấn và các Cụm, khối trưởng thi đua của huyện tăng cường công tác theo dõi đôn đốc và kịp thời thực hiện các nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu, các phong trào thi đua ở từng cơ quan, đơn vị, từng cụm, khối thi đua để phát hiện và chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết phát hiện, bồi dưỡng, kịp thời khen thưởng các điển hình tiên tiến mới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

- Phòng Nội vụ (Cơ quan Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện):

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tổ chức các phong trào thi đua, đánh giá bình xét, suy tôn đề xuất UBND huyện khen thưởng và trình cấp trên khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua;

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai sâu rộng và cụ thể các phong trào thi đua “Đắk Lắk chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ công chức viên chức thực hiện văn hóa công sở”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, “Thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo”.

- Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện (eahleo.daklak.gov.vn) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng đề cương và tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú và đa dạng về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội./.

Nguồn: Phương Bình –Văn phòng

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC