Huyện Ea H’Leo phát động thi đua về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (23/02/2021, 14:16)

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về phát động thi đua tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 19/02/2021, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thi số 03/CT-UBND về việc phát động thi đua về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện phát động đợt thi đua đặc biệt để lập thành tích xuất sắc chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và địa phương (mốc thời gian từ tháng 02-6/2021) đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động, Nhân dân các dân tộc trong huyện với các nội dung cụ thể như sau:

Ảnh: Đại hội Đảng bộ huyện Ea H’Leo.

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai về công tác bầu cử đảm bảo kịp thời, đồng bộ, sâu rộng với nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, phong phú, hiệu quả; trọng tâm là tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu HĐND, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh và của địa phương về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, để tiếp tục nâng cao ý thức và hành động, phát huy dân chủ của mọi công dân, các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình về công tác bầu cử.

2. Thi đua thực hiện kịp thời, đồng bộ và đúng quy định các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, giải pháp để thực hiện các nội dung đã xác định, gắn liền với thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi và về đích sớm nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện giai đoạn 2020 - 2025 và năm 2021.

          3. Thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác bầu cử trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng công tác ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện việc bầu cử; tổ chức cuộc bầu cử theo đúng quy trình và bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu đại biểu và thời gian quy định; đảm bảo phấn đấu 100% cử tri ở tất cả các địa phương đều tham gia đi bầu cử.

4. Giải quyết kịp thời, dứt điểm các khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật theo Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của UBKT Trung ương về việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp; đảm bảo tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử.

5. Tổ chức thực hiện: Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện; tiến hành tổng kết, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng kịp thời để động viên những tập thể, cá nhân lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong tổ chức thực hiện cuộc bầu cử; báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị, địa phương về UBND huyện (thông qua Phòng Nội vụ).

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và chính quyền các cấp tăng cường công tác vận động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động, người sử dụng lao động và các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời, tham gia hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua với tinh thần tự giác cao, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện