CÁC BAN HĐND

I.  Ban Kinh tế - Xã hội:

Ông: Nguyễn Xuân Hương - Trưởng Ban chuyên trách Ban Kinh tế - Xã hội

Điện thoại: 0914.072.960

Email:

Các Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội:

1. Bà Mai Thị Mỵ - Huyện Ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ.

2. Ông Phạm Văn Chí - Hiệu Trưởng Trường THPT Ea H'Leo.

3. Bà Huỳnh Thị Đào - Công chức kế toán ngân sách huyện.

4. Ông Nguyễn Đình Hoạt - Huyện Ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

II. Ban Pháp chế:

Các Ủy viên Ban Pháp chế:

1. Ông Lưu Đăng Thuyết - Huyện Ủy viên, Chủ tịch HĐND thị trấn Ea Drăng.

2. Ông Nguyễn Văn Nhiệm - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ea Khăl.

3. Ông Lê Xuân Anh - Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện.

III. Ban Dân tộc:

Bà: Đổ Thị Lý Thuận - Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Dân tộc

Điện thoại: 0963.124.446

Email: Lythuan279@gmail.com

Các Ủy viên Ban Dân tộc: 

1. Ông Lương Thế Thuận - Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dliê Yang.

2. Ông Y Thim Niê - Chủ tịch HĐND xã Ea Răl.

3. Ông Nguyễn Huy Dũng - Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện