Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để tồ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các thửa đất tại khu quy hoạch trung tâm xã Ea Nam (15/03/2021, 14:58)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện