Phương án Phòng chống hạn hán mùa khô năm 2021 trên đại bàn huyện Ea H’Leo (23/03/2021, 10:19)

 

Nhằm đảm bảo cơ bản nguồn nước sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi cho người dân ở vùng có nguy cơ cao bị hạn.

Để chủ động ứng phó với tình tình hạn hán có thể xảy ra trong vụ Đông xuân năm 2020-2021, nhằm đảm bảo nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện. UBND huyện ban hành Phương án số 15/PA-UBND, ngày 19/3/2021 về việc Phòng chống hạn hán mùa khô năm 2021 trên địa bàn huyện.

Ảnh: Hồ sinh thái Ea Drăng.

Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo:

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, khẩn trương chỉ đạo xây dựng phương án để triển khai thực hiện Phương án Ứng phó với hạn hán trong vụ Đông xuân năm 2020 – 2021 tại địa phương kịp thời, hiệu quả; đồng thời kiểm tra, rà soát, bổ sung phương án chống hạn đảm bảo sát với thực tế từng vùng của địa phương, kết hợp tổ chức vận động chuyển đổi cây trồng để người dân được biết, chủ động chống hạn. Chủ động kiểm tra, đánh giá nguồn nước trên địa bàn để xây dựng Phương án chống hạn của địa phương phù hợp tình hình thực tế. Thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, thông báo, dự báo của các cơ quan chuyên ngành và số liệu thực trạng tại địa phương để tổng hợp báo cáo tình hình hạn hán, đề xuất giải pháp hạn cụ thể từng vùng, xứ đồng bị thiếu nước, khô hạn ở địa phương mình quản lý.

Chi nhánh thủy lợi Ea H’Leo chủ động năm bắt tình hình diễn biến thời tiết, nguồn nước, lập Kế hoạch tích nước tối đa các hồ chứa trong phạm vi quản lý (đắp đê bao ngưỡng tràn), đảm bảo an toàn công trình; phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường quản lý nguồn nước tránh để xảy ra tình trạng phù hợp thất thoát nước phù hợp, tiết kiệm, phục vụ tốt công tác chống hạn vụ Đông – xuân năm 2020-2021 trên địa bàn huyện.

Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ động tìm và cân đối ngân sách, kịp thời tham mưu UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí thực hiện các biện pháp cấp bách chống hạn (nếu có) trên địa bàn huyện.

Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để lấy tin bài, chuẩn bị nội dung, tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông để đưa tin dự báo, cảnh báo tình hình hạn hán trong vụ Đông Xuân 2020-2021 trên địa bàn huyện; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực làm thủy lợi, sản xuất theo kế hoạch, tham gia công tác phòng, chống hạn bảo vệ sản xuất, hưởng ứng phong trào sử dụng nước tiết kiệm.

Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động tham mưu UBND huyện, Ban chỉ huy PCTT&TKCN trong công tác phòng chống hạn. Phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các biện pháp thực hiện phòng, chống hạn vụ Đông Xuân 2020 – 2021 và tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND huyện biết, chỉ đạo kịp thời./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện