Kế hoạch mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm (20/06/2020, 11:38)

Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội, không để tội phạm sử dụng gây án và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây ra, nhất là tai nạn bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại do chiến tranh. Kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng, băng nhóm, đường dây sản xuất, mua bán tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ cả trên không gian mạng và ngoài xã hội.

Ảnh: minh họa nguồn internet

Ngày 8/6/2020, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạc số 96/KH-UBND về việc mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo đó, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, vướng mắc cho Chủ tịch UBND huyện để được chỉ đạo.

          Giao Công an huyện theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc kiểm tra thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

          * Nội dung công tác trọng tâm

          Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định cuả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi bổ sung một số điểu của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Trong đó, tập trung tuyên truyền tại địa bàn trọng điểm còn tồn động nhiều vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh và địa bàn phức tạp về ANTT; các đối tượng là đồng bào dân tộc thiểu số; các tổ chức, cá nhân trước đây được trang bị, sử dụng vũ khí không thuộc đối tượng được trang bị, sử dụng theo quy định tại Điều 5 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ: việc triển khai thực hiện phải đồng bộ trên toàn huyện, lấy địa bàn xã Ea Sol làm điểm.

Các cơ quan, phòng, ban được trang bị vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tổ chức tổng kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ của đơn vị mình.

Mở đợt cao điểm vận động thu hồi và đấu tranh với các hành vi vi phạm về vu khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Phối hợp giữa các lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm đối với các hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình để kịp thời tham mưu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này, Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện