Huyện Ea H’Leo triển khai cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính năm 2020 (14/09/2020, 21:14)

Vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1902/UBND-NV về việc triển khai cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp Cải cách hành chính năm 2020.

Ảnh: minh họa nguồn internet.

Nhằm góp phần nâng cao Chỉ số CCHC của Tỉnh, của Huyện năm 2020, UBND huyện triển khai cuộc thi tìm kiếm sáng kiến, giải pháp CCHC năm 2020 như sau:

           * Đối tượng tham gia:

          Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các tổ chức Đảng, Đoàn thể trên đại bàn huyện.

          * Nội dung viết sáng kiến, giải pháp:

          Các sáng kiến, giải pháp tập trung theo Kế hoạch CCHC năm 2020 của tỉnh (Quyết định số 3843/QĐ-UBND ngày 26/12/2019); Kế hoạch nâng cao Chỉ số CCHC hành chính công và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2020 ( Kế hoạch số 7391/KH-UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh); Kế hoạch CCHC năm 2020 của huyện (Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 30/12/2019); Công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2020 (Công văn số 1884/UBND-NV ngày 28/8/2020), cụ thể các sáng kiến, giải pháp tập trung vào một số chủ đề chính như sau:

          Sáng kiến, giải pháp về đảm bảo giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (tập trung vào lĩnh vực đất đai) được trả kết quả đúng hẹn 100%.

Sáng kiến, giải pháp người dân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích; trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

          Sáng kiến, giải pháp nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác giải quyết TTHC; nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính theo chủ đề CCHC năm 2020 của tỉnh, huyện “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước”.

Sáng kiến, giải pháp nâng cao chỉ số CCHC của huyện Năm 2020 tăng vị trí thứ hạng so với năm 2019.

          Sáng kiến, giải pháp kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng trình tự, thủ tục, thời gian, còn gây khó khăn, nhũng nhiễu…

          Thời gian nhận bài thi từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 07/10/2020. Các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nộp về UBND huyện (thông qua Đ/c Vinh - Phòng Nội vụ huyện)./.                `       

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện