Huyện Ea H’Leo đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử (18/07/2020, 06:57)

 

Nhằm triển khai, thực hiện Công văn số 5350/UBND-KSTTHC, ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai thực hiện các nội dung về xây dựng chính quyền điện tử. Vừa qua, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Công văn số 1405/UBND-VHTT về đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử. Theo đó, UBND huyện yêu cầu:

Ảnh: minh họa nguồn internet

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn: Chỉ đạo công chức thực hiện triệt để việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC qua hệ thống dịch vụ hành chính công của tỉnh (iGate), đảm bảo 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC qua hệ thống iGate, không để hệ thống phần mềm báo tồn đọng, trễ hẹn. Chỉ đạo công chức phụ trách tại bộ phận một cửa của đơn vị mình tiến hành rà soát, đối chiếu với tỷ lệ hồ sơ của đơn vị mình được người dân, doanh nghiệp nộp qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo theo kế hoạch hay chưa. Nêu chưa đảm bảo chỉ đạo công chức phụ trách tại bộ phận một cửa của đơn vị tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến qua mạng ở mức độ 3 và mức độ 4 đối với các bộ thủ tục đã được UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành, công bố theo quy định (60% hồ sơ được cung cấp, tiếp nhận, giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 30% hồ sơ trực tuyến ở mức độ 4).  Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính công ích thay vì đến trực tiếp làm hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nghiêm túc thực hiện việc sử dụng chữ ký số cá nhân trong phê duyệt hồ sơ văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng tại nội bộ mình và theo quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Ea H’Leo được ban hành tại Quyết định số 2930/QĐ-UBND, ngày 04/9/2019 của UBND huyện. Tất cả 100% văn bản điện tử gửi nhận trên Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành phải được tích hợp chữ ký số và được xác thực theo quy định tại thông tư số 41/2017/TT-BTTTT, ngày 19/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước. Không gửi nhận văn bản điện tử kèm bản giấy đối với các văn bản theo danh mục do Văn phòng chính phủ quy định, áp dụng từ ngày 01/02/2020. Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và các hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ chuyên ngành để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn. Các đơn vị đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử có chữ ký số của cơ quan cho người yêu cầu theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

 

Ảnh: minh họa nguồn internet

Văn phòng HĐND và UBND huyện: chủ động tham mưu UBND huyện đề nghị các đơn vị rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết để tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của tỉnh và liên thông trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị rà soát, lựa chọn các bộ TTHC phù hợp để cung cấp lên mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo theo quy định. Nghiêm túc thực hiện việc báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh. Rà soát, chuẩn hóa việc công khai mức độ hài lòng của người dân đối với việc nộp, xử lý, trả kết quả khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên hệ thống Igate của tỉnh.

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện: tham mưu UBND huyện tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức; tuyên truyền về xây dựng chính quyền điện tử, chính phủ điện tử; kết hợp với công tác đảm bảo an toàn, an ninh mạng cho cán bộ, công chưc, viên chức của các đơn vị để thay đổi tư duy, nhận thức, đổi mới lề lối làm việc, phương thức làm việc trên môi trường điện tử. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thông qua hệ thống Đài Truyền thanh các xã, thị trấn, Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, các hội thi, hội diễn, băng rôn, Panô, áp phích, tờ rơi. Tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan, nhà nước để phục vụ người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội nông dân cùng cấp tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện nộp hồ sơ TTHC, tập trung tuyên truyền đến các đối tượng là học sinh trung học phổ thông, giáo viên…để tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phòng Nội vụ huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, kiểm tra để tham mưu UBND huyện xử lý nghiêm đối với các cơ quan, đơn vị, cá nhân thiếu trách nhiệm về ứng dụng CNTT trong công tác hành chính, giải quyết thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 18/CT-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện nghiêm quy định xin lỗi bằng văn bản khi giải quyết quá hạn thủ tuc hành chính trên địa bàn tỉnh, Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 11/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp một cửa điện tử liên thông của tỉnh và gửi, nhận văn bản điện tử trong công tác hành chính và Chỉ thị số 08/CT-UBND, ngày 29/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống Igate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện: đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các tin bài về công tác cải cách hành chính và đặc biệt tuyên truyền việc tiếp nhận thủ tục hành chính qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn huyện; Tuyên truyền thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện