Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chưa có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông (17/04/2020, 15:39)

 

UBND huyện Ea H’Leo vừa ban hành Công văn số 783/UBND-NV,  ngày 16/4/2020 về việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chưa có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Theo đó, nhằm triển khai thực hiện Công văn số 3227/UBND-TH,  ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chưa có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông, UBND huyện Ea H’Leo yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức rà soát cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị hiện nay đang có bằng Tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa có bằng Tốt nghiệp Trung học phổ thông, tiến hành thông báo cho cán bộ, công chức, viên chức đó thực hiện việc bổ sung bằng Trung học cơ sở và Sơ yếu lý lịch (đối với cán bộ, công chức theo Mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 6/10/2008 của Bộ Nội vụ; Đối với viên chức theo Mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ đối với viên chức) vào hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức.

Thống kê và gửi danh sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng nêu trên theo Biểu mẫu đính kèm gửi về Phòng Nội vụ để tổng hợp và báo cáo UBND huyện để báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ theo quy định. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức là Trưởng, phó các phòng, ban chuyên môn; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện mà thuộc đối tượng nêu trên thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực bằng Trung học cơ sở và bản gốc Sơ yếu lý lịch của cán bộ đó.

Thời gian gửi danh sách thống kê và hồ sơ (nếu có) về Phòng Nội vụ huyện trước ngày 22/4/2020 để tổng hợp./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện