Thứ ba , Ngày 16 Tháng 08 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 07/01/2022

Quyết định về việc phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 17) trên địa bàn huyện Ea H’leo.

Ngày 07/01/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động ngừng việc gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (đợt 17) trên địa bàn huyện Ea H’leo, cụ thể như sau:

 

che do

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Tổng số người được hỗ trợ: 24 người. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người. Hỗ trợ bổ sung cho 11 người lao động đang nuôi 12 con nhỏ dưới 06 tuổi: 12.000.000 đồng (mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/trẻ em). Tổng số tiền hỗ trợ: 36.000.000 đồng (Ba mươi sáu triệu đồng). Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người lao động.

UBND huyện Ea H’leo: Chủ động sử dụng nguồn dự phòng ngân sách và các nguồn tài chính hợp pháp khác để kịp thời triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện (số thực chi có xác nhận của Kho bạc Nhà nước) cho Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính để hỗ trợ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Tài chính) trong trường hợp không bố trí được kinh phí thực hiện.

Chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động ngừng việc theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg, niêm yết, công khai danh sách các đối tượng được hưởng chế độ, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện việc chi trả và quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao động, hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Sở Tài chính chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg và hướng dẫn việc quyết toán theo quy định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Ea H’leo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.                                             

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC