Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ea H'Leo (14/09/2018)

      Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là một phong trào lớn, mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc được triển khai sâu rộng trong những năm qua và đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Xác định rõ vai trò, vị trí quan trọng của văn hóa và nhân tố con người đối với sự phát triển bền vững của đất nước, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được Đảng và Nhà nước ta triển khai, thực hiện gắn với nhiều Phong trào và Chương trình mang tính cách mạng trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sự lồng ghép, đan xen nhau giữa Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và xây dựng nông thôn mới đã huy động sức mạnh nội lực trong Nhân dân hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trên mặt trận văn hóa, "làm cho văn hoá thấm sâu vào toàn bộ đời sống và hoạt động xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể và cộng đồng, từng địa bàn dân cư, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ con người, tạo ra trên đất nước ta đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí cao, khoa học phát triển, góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội…" như phương hướng Nghị quyết trung ương 5 khóa VIII đề ra.

Ảnh: Các Đại biểu tham gia đăng ký thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

      Hơn 18 năm triển khai thực hiện, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Ea H'Leo đã trở thành Phong trào văn hóa lớn, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội: khối đại đoàn kết toàn dân được cũng cố và tăng cường; truyền thống tương thân, tương ái, "uống nước nhớ nguồn" được đẩy mạnh qua các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, các hủ tục lạc hậu được loại dần khỏi đời sống cộng đồng nông thôn; tình hình an ninh chính trị được giữ vững; nhiều gương "Người tốt, việc tốt" được các cấp ủy đảng và chính quyền vinh danh; môi trường văn hóa trong sạch; các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục và phát huy, bản sắc văn hóa các dân tộc được gìn giữ; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển sôi nổi; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao. Thông qua các hoạt động của Phong trào, năm 2017 trên địa bàn toàn huyện đã công nhận đạt 22. 640 gia đình văn hóa, đạt 79%; 144/197 thôn buôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 73,09%; 02/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 18%; công nhận 86 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 83,49%; ước khoảng 26% số người dân tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên.

Ảnh: Trung tâm Văn hóa thể thao xã Dliê Yang

     Cùng với việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các thiết chế Văn hóa - Thể thao tại cơ sở được quan tâm đầu tư để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho nhân dân, kết quả đến nay toàn huyện có: 03 Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã (Xã Ea Nam, Dliê Yang, Ea Sol); 165 Khu Văn hóa – Thể thao cấp thôn, buôn đã được xây dựng (trong đó: 50/50 nhà cộng đồng; 115 hội trường thôn). Từ nguồn của chương trình mục tiêu Tỉnh và Trung ương đã đầu tư trang thiết bị cho Hội trường, Nhà Văn hóa của 08/11 xã (Xã Ea Sol; xã Ea H'Leo; xã Cư Mốt; xã Cư Amung; xã Ea Ral; xã Dliê Yang; xã Ea Wy; xã Ea Nam) và cho 07 Thôn, Buôn (Buôn Hiao 2 xã Ea Hiao; Buôn Treng xã Ea H'Leo; Buôn Mnuk xã Ea Sol; Buôn ĐungA xã Ea Khal; Buôn Đung B xã Ea Khal; Buôn Briêng C xã Ea Nam; Buôn Dranh xa Ea Tir). Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch đã cấp âm thanh hội trường cho 09 buôn (Buôn Dranh xã Ea Tir, buôn Tùng Xê xã Ea Ral, buôn Dang xã Ea H'Leo; buôn Druh xã Ea Nam; buôn Hwinh, buôn Chăm xã Ea Sol, buôn Tơ Yoa xã Cư AMung; buôn Sêk xã Dliê Yang; buôn Bir xã Ea Hiao). Các thiết chế Văn hóa - Thể thao cấp xã được cấp chính quyền địa phương khai thác, sử dụng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao. Thiết chế Văn hóa - Thể thao Thôn, Buôn được sử dụng làm nơi sinh hoạt chính trị và tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho các cháu thiếu niên, nhi đồng và cũng là nơi tổ chức các buổi tập luyện văn nghệ, dạy đánh cồng chiêng, tổ chức sinh hoạt, hội thảo của các tổ chức, đoàn thể như: Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân, Mặt trận, Hội người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh…Việc quan tâm triển khai đầu tư các thiết chế Văn hóa - Thể thao tạo điều kiện cho Phong trào Văn hoá văn nghệ, Thể dục thể thao tại cơ sở ngày càng phát triển, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, tạo nên đời sống tinh thần cao đẹp, trình độ dân trí được nâng cao.

Ảnh: Khu Văn hóa - Thể thao Thôn Tri C1, xã Dliê Yang

      Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 19/6/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước", UBND huyện Ea H'Leo đã tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện. Đặc biệt, đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao và hướng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao về các cụm xã, như: Chương trình liên hoan văn nghệ quần chúng Thôn, Buôn, Tổ dân phố văn hóa huyện Ea H'Leo lần thứ V năm 2017; Giải bóng đá mini nam, nữ huyện Ea H'Leo chào mừng kỉ niệm 73 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2018) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2018). Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" đã được các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm (cấp huyện tổ chức từ 8-10 giải thể thao, cấp xã tổ chức từ 2-4 giải thể thao và 100% xã tổ chức tốt Ngày chạy Olymlic gắn với việc rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại), mạng lưới thể dục thể thao tại cơ sở ngày càng phát triển, thu hút được sự tham gia của đông đảo người dân nông thôn. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân đã chung tay đầu tư xây dựng nhiều cơ sở vật chất Văn hóa – Thể thao. Đến nay, mô hình xã hội hóa thể thao đã có 18 sân bóng đá mini cỏ nhân tạo tại 9 xã (xã Ea Sol, Ea Hiao, Ea Nam, Ea Khăl, Ea Wy, Cư Môt, Ea Răl, Ea H'Leo, Dliê Yang…), 1 hồ bơi tại xã Dliê Yang, một số khu vui chơi cho thiếu nhi tại cơ sở đang được xây dựng và đi vào hoạt động.

Ảnh: Tiết mục "Đón khách" do các nghệ nhân đánh chiêng biểu diễn

      Ngoài các thiết chế Văn hóa – Thể thao, hệ thống thông tin và bưu điện tại cơ sở không ngừng được cải tạo, nâng cấp. Hiện nay, có 10/11 xã có hệ thống thông tin bưu điện; 100% số thôn, buôn có sóng truy cập Internet Dcom 3G, 4G; 11/11 xã được trang bị hệ thống Đài Truyền thanh với 130 cụm loa; cán bộ, công chức, viên chức của 11/11 xã thường xuyên sử dụng Email của hệ thống mail.eahleo.daklak.gov.vn để trao đổi văn bản và thực hiện nghiêm túc việc triển khai, quản lý văn bản qua Phần mền Quản lý Văn bản.

      Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Huyện ủy, UBND huyện, công tác phối hợp triển khai thực hiện có trách nhiệm của các ngành từ huyện đến cơ sở và sự hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo Nhân dân, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" từng bước đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều gia đình đã hiến đất, hiến công và tiền cùng với Nhà nước xây dựng các cơ sở hạ tầng, các thiết chế Văn hóa – Thể thao khang trang, sạch đẹp; …Các kết quả đạt được của Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã làm cho bộ mặt văn hóa nông thôn thêm khởi sắc, góp phần hoàn thành các tiêu chí về đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, trên địa bàn huyện có 02/11 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (xã Dliê Yang, xã Ea Nam) và 02 xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2018 (xã Ea Răl, xã Ea Wy).

      Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Phong trào vẫn còn tồn tại những khó khăn nhất định: Một số xã đã luân chuyển và thay đổi cán bộ làm công tác Văn hóa Thông tin nên việc tiếp cận, triển khai thực hiện công tác chuyên môn còn nhiều khó khăn; một số xã trong việc quy hoạch đất xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao vướng trên đất rừng phòng hộ hoặc đất đã cấp quyền sử dụng cho một số hộ dân nên chưa bố trí được quỹ đất để đưa vào xây dựng; kinh phí xây dựng Trung tâm Văn hóa, Thể thao cấp xã đang còn hạn hẹp; hiện trạng một số Hội trường thôn đã xây dựng từ các năm trước chưa thực hiện theo mẫu, quỹ đất hạn chế nên việc nâng cấp, mở rộng gặp nhiều khó khăn; các nhà sinh hoạt cộng đồng hầu như chưa được đầu tư bàn ghế, cổng ngõ, khu vệ sinh, hệ thống nước sạch nên gây khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới" gắn với xây dựng nông thôn mới, trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện cần tổ chức, triển khai các nội dung của Phong trào đúng hướng, kiên quyết, linh hoạt và sáng tạo; phát huy vai trò nồng cốt của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân và các hạt nhân văn hóa cơ sở; Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân, huy động sức mạnh toàn dân, phát huy vai trò chủ thể trong nhân dân trong thực hiện Phong trào; đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao; kêu gọi sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng và hoàn thiện các cơ sở vật chất và các thiết chế Văn hóa – Thể thao; đẩy mạnh các Phong trào Văn hóa văn nghệ, Thể dục thể thao quần chúng; tăng cường làm tốt công tác thi đua – khen thưởng, nêu gương các cá nhân, tập thể điển hình, tiêu biểu…

Ảnh: Gỉai Quần vợt được tổ chức theo hình thức xã hội hóa TDTT

      Có thể khẳng định rằng: Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng văn hóa nông thôn mới đã thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo nên sức mạnh nội sinh quan trọng trong khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc hệ thống chính trị xã hội từ cơ sở./.

Nguồn: Phương Dung – Nhà Văn hóa huyện.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện