Một số kết quả công tác tác đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2018 (26/02/2019)

        Huyện Ea H'Leo luôn xác định công tác đăng ký và quản lý hộ tịch có vai trò quan trọng nhằm theo dõi thực trạng và biến động về hộ tịch, trên cơ sở đó bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện và Sở Tư pháp, công tác hộ tịch trên địa bàn huyện ngày càng đi vào nề nếp và đạt được những kết quả quan trọng. Trong năm, trên địa bàn huyện triển khai thu thập dữ liệu quốc gia về dân cư dẫn tới nhu cầu hoàn thiện các loại giấy tờ hộ tịch tăng cao; tuy nhiên, các việc về hộ tịch đều được giải quyết đúng thời hạn, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân, mang lại hiệu quả thiết thực trong quản lý nhà nước, xây dựng, hoạch định các chỉ tiêu, giải pháp về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng…của địa phương. 

        Để đạt được kết quả trên, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc cần thiết phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; đồng thời, bố trí công chức có đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Đội ngũ công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã thường xuyên được tập huấn chuyên sâu về công tác hộ tịch nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ. Trong năm, Phòng Tư pháp đã tiến hành kiểm tra công tác tư pháp tại các địa phương; qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, xử lý những hạn chế tồn tại trong công tác đăng ký và quản lý hộ tịch. Việc tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị, thắc mắc, phản ánh của công dân về công tác đăng ký, quản lý hộ tịch được quan tâm ngay từ cơ sở; những vấn đề công dân chưa hiểu, chưa rõ được cán bộ chuyên môn giải thích rõ ràng. Từ huyện xuống cơ sở, tất cả các công việc liên quan đến đăng ký hộ tịch đều được thực hiện thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, đúng trình tự, thời gian quy định; đồng thời, từ ngày 01/6/2018 phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung đã được áp dụng đồng bộ trên khắp địa bàn huyện nhằm từng bước hiện đại hóa công tác đăng ký, quản lý hộ tịch. Bên cạnh đó, xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hộ tịch là nhiệm vụ quan trọng để cán bộ và nhân dân hiểu biết về mục đích, ý nghĩa của công tác này, Phòng Tư pháp đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể theo phương châm hướng về cơ sở, thiết thực và phù hợp với nhận thức của nhân dân ở từng khu dân cư trên địa bàn huyện. Việc lưu trữ sổ hộ tịch được tiến hành cả hai cấp (xã, huyện) và được thực hiện tương đối tốt.

        Kết quả năm 2018, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện đăng ký khai sinh 01 trường hợp (giảm 01 trường hợp so với năm 2017); đăng ký kết hôn 12 trường hợp (tăng 08 trường hợp so với năm 2017); cải chính hộ tịch 207 trường hợp (tăng 69 trường hợp so với năm 2017) và hàng chục việc hộ tịch khác. UBND các xã, thị trấn đã đăng ký khai sinh 7.414 trường hợp (tăng 1.182 trường hợp so với năm 2017); đăng ký khai tử 785 trường hợp (tăng 168 trường hợp); đăng ký kết hôn 2.269 trường hợp (tăng 648 trường hợp); cải chính hộ tịch 73 trường hợp (giảm 20 trường hợp so với năm 2017) và hàng nghìn việc hộ tịch khác. Nhìn chung việc quản lý hộ tịch được ghi chép, đăng ký vào sổ, lưu trữ hồ sơ và thực hiện báo cáo đầy đủ, đúng quy định. Người dân đã nhận thức được tầm quan trọng của giấy tờ hộ tịch nên không tùy tiện sửa chữa, thêm, bớt nội dung, tự giác thực hiện đi đăng ký hộ tịch, góp phần bảo vệ quyền và nghĩa vụ của công dân, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Công dân thực hiện đăng ký hộ tịch tại Bộ phận TN&TKQ UBND huyện

        Về nhiệm vụ năm 2019, tiếp tục phát huy những thành tích trong năm 2018, Phòng Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch; chỉ đạo thực hiện tốt việc liên thông các thủ tục hành chính tại UBND các xã, thị trấn; tiếp tục triển khai áp dụng phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch; phối hợp với ngành Công an xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tăng cường công tác theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra để phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật về hộ tịch;. . .góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2019./.

Nguồn: Võ Nam – Phòng Tư pháp.

@ CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0500 3 777 752 Fax: 0500 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện