Những kết quả nổi bật trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn huyện Ea H’Leo năm 2019

Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đã tham mưu UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, triển khai xây dựng, ban hành các kế hoạch, báo cáo CCHC được kịp thời, đảm bảo nội dung theo quy định và đạt được những kết quả nổi bật đáng ghi nhận.

Ea H’Leo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư

Ngày 09/12/2003, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

Ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 3512/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Tiêu chuẩn để trở thành Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tại Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND, ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có hiệu lực từ ngày 28/11/2019

Bộ Pháp điển của Việt Nam và cách tra cứu, sử dụng

Ngày 16/4/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022 trên địa bàn huyện Ea H’Leo

Nhằm mục đích tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, hoạt động có liên quan của Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”

Bộ Nội vụ vừa mới ban hành 02 Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng

Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng để thay thế cho Thông tư số 07/2018/TT-BNV ngày 27/10/2017.

Phê duyệt Chương trình quốc gia học tập về ngoại ngữ cho cán bộ,  công chức, viên chức giai đoạn 2019 – 2030

Nhằm tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...

Tuyên truyền quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định các biện pháp, cách thức cụ thể để phòng ngừa, hạn chế, giảm thiểu tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe và các hệ lụy xã hội khác trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng rượu, bia...

Huyện Ea H’Leo đính chính mốc thời gian ngày thành lập huyện

Ngày 07 tháng 11 năm 2019, Huyện ủy Ea H’Leo ban hành Thông báo số 526/TB-HU về việc đính chính mốc thời gian ngày thành lập huyện Ea H’Leo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện