CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND HUYỆN

 

1. Phòng Nội vụ

- Ông: Nguyễn Hữu Hiền

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

Điện thoại: 

Hộp thư điện tử: hiennh@eahleo.daklak.gov.vn

-  Ông: Nguyễn Tấn Đức

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0914003277

Hộp thư điện tử: ducnt@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Trần Tiến Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0935.827.004

Hộp thư điện tử: dungtt@eahleo.daklak

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Ông: Bùi Công Lăng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:

Hộp thư điện tử: langbc@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Nguyễn Đình Trung

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại:

Hộp thư điện tử: trungnd@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Nguyễn Anh Khuấn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại:

Hộp thư điện tử: khuanna@eahleo.daklak.gov.vn

3. Phòng Y tế

- Ông: Nguyễn Huy Tuấn

Chức vụ: Phụ trách

Điện thoại:

Hộp thư điện tử: tuannh@eahleo.daklak.gov.vn

4. Phòng Tư pháp

- Ông: Huỳnh Văn Đại

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0914.058.159

Hộp thư điện tử: daihv@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Nguyễn Ngọc Phúc

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0919.286.161

Hộp thư điện tử: phucnn@eahleo.daklak.gov.vn

5. Thanh tra huyện

- Ông: La Quang Diêu

Chức vụ: Chánh thanh tra

Điện thoại: 0914.018.407

Hộp thư điện tử: dieulq@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Đinh Thanh Tùng

Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

Điện thoại: 0834.227.799

Hộp thư điện tử: tungdt@eahleo.daklak.gov.vn

6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

- Ông: Đào Đức Đồng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:  

Hộp thư điện tử: dongdd@eahleo.daklak.gov.vn

- Bà: Lưu Thị Quỳnh Giang

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại:

Hộp thư điện tử: Giangltq@eahleo.daklak.gov.vn

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Ông: Ngô Văn Hòa

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:

Hộp thư điện tử: hoanq@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Trần Ngọc Viễn

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại:

Hộp thư điện tử: vientn@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Bùi Đức Chinh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0986.696.657

Hộp thư điện tử: chinhbd@eahleo.daklak.gov.vn

8. Phòng Văn hóa và Thông tin

Ông: Nguyễn Huy Dũng

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 

Hộp thư điện tử: Dungnh@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Đoàn Long Hưng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0918798299

Hộp thư điện tử: Hungdl@eahleo.daklak.gov.vn

9. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

- Ông: Nguyễn Đức Thịnh

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0982.612.339

Hộp thư điện tử: thinhnd@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Đào Văn Bé

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại:

Hộp thư điện tử: bedv@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Trần Đức Phùng

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại:

Hộp thư điện tử: phungtd@eahleo.daklak.gov.vn

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch

-  Ông: Vũ Văn Hóa

Chức vụ: HUV, Trưởng phòng

Điện thoại: 0914.032.320

Hộp thư điện tử: hoavv@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Trương Văn Đệ

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0905.550.216

Hộp thư điện tử: detv@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Lê Đình Phong

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0914.018.372

Hộp thư điện tử: phongld@eahleo.daklak.gov.vn

11. Phòng Tài nguyên & Môi trường

- Ông: Hà Hoàng Quỳnh

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại:

Hộp thư điện tử:

- Ông: Đinh Thanh Hải

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0984.176.307

Hộp thư điện tử:

- Ông: Nguyễn Anh Khoa

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại:

Hộp thư điện tử:

12. Phòng Dân tộc

- Ông KSơr Y Ngót

Chức vụ: Phó Trưởng phòng (Phụ trách)

Điện thoại: 0986.794.437

Hộp thư điện tử:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện