Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhà nước huyện Ea H’Leo (27/06/2020, 09:18)

 

Những năm qua, huyện Ea H luôn xác định phát triển công nghệ thông tin là một trong những giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính và là công cụ quan trọng trong việc thực hiện cải cách hành chính tại đia phương. Với mong muốn tạo nên sự công bằng, minh bạch và hiệu quả, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế – xã hội phát triển, giảm phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Ảnh: Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước huyện Ea H’Leo giai đoạn 2011-2020

Trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, bên cạnh việc tích cực, khẩn trương hoàn thiện thể chế, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức … thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước là một khâu quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính nhằm thiết lập một nền hành chính năng động, trách nhiệm, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. Ứng dụng CNTT, từng bước hiện đại hóa nền hành chính nhà nước là xu hướng tất yếu trong bối cảnh cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Trên cơ sở đó, hình thành hệ thống thông tin điện tử, góp phần nâng cao tính minh bạch, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, UBND huyện Ea H’Leo đã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng CNTT gắn kết chặt chẽ với việc triển khai các nhiệm vụ CCHC, quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử. Nhìn một cách tổng thể, việc ứng dụng CNTT, trong cải cách hành chính nhà nước huyện Ea H’Leo đã đạt được một số kết quả khả quan.

Thứ nhất, về ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước và xây dựng hạ tầng CNTT: UBND huyện Ea H’Leo đã tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước. Hạ tầng CNTT đã được UBND huyện Ea H’Leo quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc, tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử. Về ứng dụng CNTT, đến nay tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp tài khoản hộp thư điện tử công vụ đạt 100%; 13 phòng, ban, 12 xã, thi trấn và các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành; tỷ lệ văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước đạt 100%; hệ thống quản lý văn bản và điều hành đã được liên thông 04 cấp từ trung ương đến cấp xã, thị trấn. 13/13 phòng, 12/12 xã, thị trấn đã kết nối sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) trong đơn vị để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; đã thực hiện kết nối giữa các hệ thống quản lý văn bản và điều hành với Trục liên thông văn bản quốc gia. Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp đã được thực hiện tốt, các thông tin và dịch vụ được cung cấp đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của huyện ở mục “Thủ tục hành chính”, có đường link liên kết với Cổng dịch vụ của tỉnh.

Đối với chữ ký số đã cấp tổng cộng cho 35 tập thể và 120 cá nhân, đạt 100% so với kế hoạch đề ra, hiện tại các cơ quan, đơn vị đã thực hiện việc ký số, 100% văn bản của các cơ quan, đơn vị đã được thực hiện ký số trên văn bản đi. Trong đó, đối với cấp huyện đến nay đã cấp cho 23 tập thể và 56 cán bộ, công chức, viên chức. Đối với cấp xã đến nay đã cấp cho 12 tập thể và 64 cán bộ, công chức, viên chức. Đối với Cổng thông tin điện tử huyện Ea H’Leo (gọi tắt là Cổng) được xây dựng và chính thức hoạt động từ ngày 01/5/2016. Đã thành lập Ban biên tập, tổ kỹ thuật và đội ngũ cộng tác viên phục vụ cho hoạt động tin, bài của Cổng thông tin điện tử huyện. Tính đến ngày 08/6/2020 tổng số người truy cập là 2433796 lượt.

Thứ hai, về cung cấp DVC trực tuyến: UBND huyện cung cấp 320 bộ thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện 209 bộ, cấp xã, thị trấn 111 bộ. Mức độ 3 là 59 thủ tục, mức độ 4 là 24 thủ tục. Đã đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống iGate và Cổng Dịch vụ công quốc gia, có 06 bộ thủ tục hành chính đã được cập nhật lên hệ thống dịch vụ công quốc giá ở mức đô 3, cấp huyện 03 bộ thủ tục, cấp xã, thị trấn 03 bộ thủ tục.

Thứ ba, về phần mềm một cửa điện tử liên thông (iGate): Có 21 cơ quan, đơn vị sử dụng phần mềm một cửa điện tử. Trong đó cấp huyện 09 và cấp xã, thị trấn 12. Tổng số hồ sơ tiếp nhận trên hệ thống iGate của tỉnh 06 tháng đầu năm 2020 là 3039 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận ở mức độ 2 là 1427 hồ sơ, hồ sơ tiếp nhận trực tiếp mức độ 3 là 1406 hồ sơ, trực tuyến 110 hồ sơ, số hồ sơ trực tiếp mức độ 4 là 56 hồ sơ, hồ sơ trực tuyến là 28 hồ sơ.

Ảnh: Ông Lê Thăng Long- Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể

Có thể nói, tin học hoá hoạt động của các cơ quan nhà nước là bộ phận hữu cơ quan trọng của cải cách nền hành chính, là nhiệm vụ thường xuyên của các cơ quan nhằm tăng cường năng lực quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. CNTT ra đời đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần tích cực vào sự tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, làm thay đổi cơ bản cách thức quản lý, học tập và làm việc của con người. Trong cải cách hành chính CCHC, CNTT góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, tạo ra phong cách lãnh đạo, phong cách làm việc mới, cải tiến hình thức cung cấp dịch vụ công theo hướng trực tuyến. Chính ứng dụng CNTT sẽ là một trong các giải pháp nhằm đạt mục tiêu của CCHC. Vì CCHC là nhằm đến tính hiệu quả, chất lượng trong cách thức hoạt động, điều hành của bộ máy HCNN; Qua đó sẽ tạo được yếu tố "công khai, minh bạch" trong nền hành chính. Góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc điều hành của UBND huyện trên cơ sở gắn liền mục tiêu tin học hóa quản lý hành chính nhà nước với chương trình cải cách hành chính của huyện, tỉnh. Thúc đẩy công tác cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành, văn bản pháp qui... để đảm báo các dữ liệu được đăng tải đầy đủ trên hệ thống điều hành tác nghiệp cũng như Cổng thông tin điện tử của  huyện để người dân được thuận tiện trong việc tra cứu. Một trong những công cụ giám sát hiệu quả đó là "Cổng thông tin điện tử huyện" và hệ thống “một cửa điện tử liên thông”. Đây không chỉ đơn thuần là công cụ thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, mà còn là mức đánh giá hiệu quả việc minh bạch thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Xác định Cổng thông tin điện tử là kênh giao tiếp quan trọng giữa chính quyền với người dân và các tổ chức.

Trong thời gian tới, UBND huyện Ea H’Leo tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính nhà nước nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, đơn giản, thuận tiện, góp phần giảm thời gian, giảm hồ sơ, giấy tờ và chi phí thực hiện TTHC liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện