Tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (30/07/2020, 07:46)

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 6074/KH-UBND, ngày 15/7/2020 về việc thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị:

Ảnh: minh họa nguồn internet

Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh; Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố: Đưa tin, bài đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 12/3/2020 của Chính phủ và Chương trình số 32-CTr/TU, ngày 17/5/2019 của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 6074/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế bằng nhiều hình thức hiệu quả; xác định đây là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, là yêu cầu cấp bách trong tình hình hiện nay để khắc phục những tồn tại, hạn chế của nền kinh tế; tạo sự đồng thuận, chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể nhân dân trong tỉnh.

Phòng Văn hóa và Thông tin cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương triển khai các nhiệm vụ và hình thức tuyên tuyền phù hợp như: Tuyên truyền thông qua các hội nghị, các cuộc sinh hoạt; Thường xuyên đăng, phát tin, bài, hình ảnh, phóng sự trên các loại hình báo chí, trên Cổng/Trang Thông tin điện tử cấp huyện; Tuyên truyền bằng xe lưu động, tài liệu; Tuyên truyền bằng các hình thức trực quan: băng-rôn, pa-nô, trên bảng tin điện tử; Tuyên truyền trên truyền thông xã hội nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện