Tỉnh Đắk Lắk tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp (09/09/2020, 08:33)

 

Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 7896/UBND-KGVX về việc tiếp tục xây dựng, củng cố kiện toàn Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp.

Ảnh: minh họa nguồn internet.

Theo đó, UBND tỉnh giao Các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tăng cường sự phối hợp liên ngành, huy động khuyến khích sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, gia đình, cộng đồng trong việc thực hiện các mục tiêu về quyền trẻ em; tiếp tục đẩy mạnh và phát triển hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em trong công tác chăm sóc, bảo vệ, thực hiện các quyền của trẻ em. Căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện các chương trình, đề án giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt như: Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng; Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ chăm sóc giáo dục tại cộng đồng; Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; Kế hoạch hành động quốc gia phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Quy định tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã phường, thị trấn phù hợp với trẻ em…

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chung tay góp sức vì trẻ em; chủ động hưởng ứng tham gia các hoạt động, sự kiện truyền thông vận động xã hội và hỗ trợ cho trẻ em do Ủy ban nhân dân tỉnh phát động tổ chức tại địa phương.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: Xác định vai trò, nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh và phát triển hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em trong công tác chăm sóc, bảo vệ, thực hiện các quyền của trẻ em; theo dõi, báo cáo công tác về trẻ em, Quỹ Bảo trợ trẻ em của tỉnh. Hướng dẫn, rà soát, đánh giá, tổng kết hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ các chương trình, đề án về trẻ em giai đoạn 2016-2020; định hướng nhiệm vụ, hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp trong việc triển khai thực hiện các chương trình, đề án mới cho giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trên cơ sở vị trí việc làm của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để bố trí đảm bảo nhân lực cho Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Tiếp tục quan tâm, kiện toàn, củng cố, phát triển Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện theo quy định; chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục xây dựng, duy trì, tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp xã hoạt động hiệu quả, đúng mục đích và quy định của pháp luật.

Quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện, xã được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Khuyến khích các đơn vị, cá nhân ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em thông qua việc đỡ đầu trực tiếp trẻ em khó khăn và trực tiếp hoặc tham gia đầu tư các chương trình, dự án “Vì trẻ em” thay cho hình thức ủng hộ tiền vào Quỹ.

Hằng năm, nhân “Tháng hành động vì trẻ em” và các dịp Lễ, Tết các cấp, các ngành, địa phương có kế hoạch xây dựng chương trình vận động gây Quỹ Bảo trợ trẻ em để thực hiện các chương trình hỗ trợ vì trẻ em của tỉnh./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện