Tích hợp, cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020 (27/06/2020, 09:14)

 

Nhằm đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; tích hợp, cung cấp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Đắk Lắk trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; cho phép người dân, doanh nghiệp thanh toán phí, lệ phí (nếu có) trực tuyến khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công tỉnh. Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 5098/KH-UBND về việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ cần triển khai: xây dựng và nâng cấp Cổng Dịch vụ công tỉnh đáp ứng quy định về chức năng, tính năng kỹ thuật tại Thông tư số 22/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công tỉnh với Cổng Dịch vụ công Quốc gia đáp ứng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công Quốc gia với cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành tại Thông tư số 18/2019/TT-BTTTT ngày 25/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kết nối, tích hợp Cổng Dịch vụ công tỉnh với hệ thống thanh toán tập trung của Cổng Dịch vụ công Quốc gia; rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục, bộ TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã cung cấp trên Cổng Dịch vụ công tỉnh phù hợp với yêu cầu bổ sung, sửa đổi, hủy bỏ của các quy định hiện hành; đăng ký cung cấp dịch vụ công tỉnh trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến trên tổng số hồ sơ phát sinh của các TTHC cung cấp mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2020 - 2021 và tăng dần trong các năm tiếp theo; truyền thông, phổ biến, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến không dùng tiền mặt khi thực hiện TTHC.

Đối với UBND huyện Ea H’Leo, UBND huyện cung cấp 320 bộ thủ tục hành chính, trong đó cấp huyện 209 bộ, cấp xã, thị trấn 111 bộ. Mức độ 3 là 59 thủ tục, mức độ 4 là 24 thủ tục. Đã đồng bộ trạng thái xử lý hồ sơ thủ tục hành chính trên hệ thống iGate và Cổng Dịch vụ công quốc gia, có 06 bộ thủ tục hành chính đã được cập nhật lên hệ thống dịch vụ công quốc giá ở mức đô 3, cấp huyện 03 bộ thủ tục, cấp xã, thị trấn 03 bộ thủ tục./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện