Thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2020 trên địa bàn huyện Ea H’Leo (11/02/2020, 13:48)

 

Ngày 04/02/2020, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Ea H’Leo ban hành Kế hoạch số 02/KH-BCĐ về việc thực hiện Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2020.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Với mục đích tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đến năm 2020” nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành đối với công tác phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở, trọng tâm là các xã trên địa bàn huyện được lựa chọn chuyển hóa. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của chính quyền các cấp đối với công tác phòng, chống tội phạm ở địa bàn cơ sở. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; nêu cao kỷ cương, ý thức chấp hành pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của cá  nhân, tổ chức, đơn vị, địa phương. Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng, nâng cao nhận thức, ý thức phòng ngừa tội phạm trong nhân dân; quản lý, giáo dục, cảm hóa người phạm tội  ở địa bàn dân cư; đảm bảo hoạt động quản lý nhà nước về an ninh, trật tự được thực hiện nghiêm túc, chủ động phòng, ngừa tội phạm ngay từ cơ sở.  Đẩy mạnh các biện pháp tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung ở địa bàn trọng điểm đã được xác định, không để hình thành các băng, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức gây án nghiêm trọng. Phấn đấu trong năm 2020 kiềm chế và giảm từ 3% đến 5% số vụ phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt từ 80% trở lên, các loại tội phạm rất nghiêm trọng đạt 95% trở lên trong tổng số án khởi tố; 100% tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp ở địa bàn; phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế  - xã hội tại địa phương. Quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị, Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh các xã, thị trấn phải bám sát các nội dung Đề án, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ công tác trọng tâm theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Căn cứ số lượng địa bàn và tình hình thực tế địa phương, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện quyết định lựa chọn địa bàn xã Ea H’Leo và xã Ea Hiao.

Theo đó, các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo; các phòng, ban thuộc UBND huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp UBND xã được chọn chuyển hóa để triển khai thực hiện công tác phòng chống tội phạm theo nội dung kế hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước đột phá, chuyển biến tình hình ngay từ cơ sở, lồng ghép với thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa xã hội tại địa phương.

Ban chỉ đạo giao Công an huyện - Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Ea H’Leo chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm  tra việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo, tổ chức sơ kết, tổng kết theo quy định./.                                                          

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện