Thực hiện các quy định về Công báo điện tử (23/02/2021, 14:18)

Thực hiện Công văn số 1437/UBND-KGVX, ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện các quy định về Công báo. Ngày 22/02/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 270/UBND-VP để triển khai, thực hiện trên địa bàn huyện, theo đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Tăng cường tuyên truyền, phổ biến để Nhân dân biết, sử dụng hiệu quả Công báo điện tử Trung ương tại địa chỉ http://congbao.chinhphu.vn và Công báo điện tử tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ http://congbao.daklak.gov.vn.

Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo cơ sở hạ tầng để các xã, thị trấn có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in./.

Nguồn: Phương Bình –VP HĐND&UBND huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện