Thông báo về tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính do các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk (27/05/2020, 10:43)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Trung tâm) thông báo việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) do các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện tại Trung tâm như sau:

Bắt đầu từ ngày 18/5/2020, các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC (nộp hồ sơ TTHC) tại Trung tâm phải chọn hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của TTHC đã được cung cấp (hiện nay, theo quy định có 4 mức: Mức độ 1, mức độ 2, mức độ 3, mức độ 4). Trường hợp các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh không chọn hình thức nộp hồ sơ ở mức độ cao nhất của TTHC đã được cung cấp thì Trung tâm sẽ từ chối tiếp nhận hồ sơ theo quy định.

Thông tin về mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với từng TTHC được đăng tải công khai trên Cổng dịch vụ công tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ https://dichvucong.daklak.gov.vn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk thông báo đến cơ quan, đơn vị có liên quan được biết. Đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc để biết./.

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);

- VP UBND tỉnh (b/c);

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, TX, TP;

- Đài PTTH tỉnh, Báo Đắk Lắk, Cổng TTĐT tỉnh;

- Các Bộ phận: THHTKTGS, TN&TKQ;

- Lưu: VT, TTPVHCC.

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Thị Thu An
 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện