Thông báo điều chỉnh thời gian của Kế hoạch số 102/KH-UBND ngày 16/6/2020 của UBND huyện về việc trieẻn khai thực hiện xét tuyển giáo viên vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện năm 2020 (14/07/2020, 19:05)

Quyết định về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển viên chức vào làm nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện năm 2020

Quyết định về việc công bố danh mục tài liệu ôn tập kỳ xét tuyển giáo viên vào làm nhân viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc UBND huyện năm 2020

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện