Thông báo địa chỉ trụ sở làm việc Ủy ban bầu cử huyện và số điện thoại thành viên Ủy ban bầu cử huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (02/02/2021, 09:25)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện