Thông báo công khai điều chỉnh bổ sung 4 dự án nhà máy điện gió vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Ea H'Leo (19/02/2021, 10:46)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện