Tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích khi tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính. (12/05/2020, 08:33)

Ngày 07/5/2020, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Công văn số 989/UBND-VP về việc tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích khi tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện rà soát, đăng ký bổ sung số lượng TTHC thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích và tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Chỉ đạo Bưu Điện huyện Ea H’Leo và UBND xã Ea Wy đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Tiếp tục triển khai thực hiện việc chuyển giao tiếp nhận, chuyển xử lý và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC từ Bưu điện văn hóa xã Ea Wy đến công chức thụ lý của UBND xã Ea Wy; đến nhà của nhân dân và đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đối với hồ sơ liên thông.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích khi tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính./.

Nguồn: Phương Bình – VP HĐND&UBND huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện