Những kết quả đạt được trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” qua 20 năm (2000 -2020) trên địa bàn huyện Ea H’Leo (15/09/2020, 21:08)

 

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã trở thành một phong trào rộng khắp, có sức lan tỏa trong tỉnh, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đặc biệt trong đời sống nhân dân, phong trào đã đem lại hiệu quả thiết thực trên nhiều mặt của đời sống xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng, được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng và tham gia tích cực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được các cấp chính quyền, ban ngành, đoàn thể của huyện Ea H’Leo quan tâm hưởng ứng đã tạo nên sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân, tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ảnh: Đội công chiêng Buôn BLếch biểu diễn tại Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ea H’Leo

Trong 20 năm (2000-2020) Ban Chỉ đạo huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện các hoạt động của Phong trào, đảm bảo nội dung, hiệu quả và thiết thực. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Phong trào “Ea H’Leo chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm đưa vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương; văn hóa công sở trong các cơ quan nhà nước có tiến bộ rõ rệt. Nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn và phát huy; công tác quản lý và tổ chức lễ hội từng bước đi vào nề nếp; việc cưới, việc tang có những chuyển biến tích cực; nhiều tấm gương điển hình tiên tiến được lan tỏa và nhân rộng. Góp phần nâng cao nhận thức của người dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào trong xây dựng và phát triển huyện Ea H’Leo.

        Nhờ sự nỗ lực của nhân dân và các cấp chính quyền, trong 20 năm (2000-2020) phong trào đã đạt được những kết quả đáng kích lệ: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện (Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo) thường xuyên tham mưu triển khai tuyên truyền bằng nhiều hình thức như In, treo tổng cộng 21.280m2 pa nô, băng rôn và cờ đuôi cá; Đội Tuyên truyền lưu động tổ chức tuyên cơ sở 575 đêm; xây dựng tin, bài tuyên truyền xe loa 350 buổi, 415 tin, bài tuyên truyền qua Cổng Thông tin điện tử của huyện có nội dung tuyên truyền, vận động toàn dân thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, hướng dẫn các xã, thị trấn thường xuyên xây dựng tin, bài phát qua hệ thống truyền thanh cơ sở; Tuyên truyền thông qua các ban ngành, đoàn thể, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đôn đốc Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam 12 xã, thị trấn phối hợp với ban ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền thực hiện các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; "Ngày vì người nghèo”; "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới”; ngày thứ bảy “Xanh - sạch - đẹp” với tổng cộng 190.860 lượt; Đài TT- TH huyện Ea H’Leo đã sản xuất được hơn 225 tin, bài phản ánh, nêu gương người tốt việc tốt trong phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sản xuất – kinh doanh giỏi, những cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã phát lên sóng truyền thanh và truyền hình của huyện. Kết quả từ năm 2016 đến năm 2019 đã khen thưởng cho 435 gia đình văn hóa tiêu biểu, 138 thôn, buôn, TDP văn hóa tiêu biểu cấp xã, 16 Thôn, buôn, TDP văn hóa tiêu biểu cấp huyện và 42 cá nhân có thành tích trong triển khai Phong trào. Phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyên Ea H’Leo càng ngày được nâng cao, để đáp ứng nhu cầu hưởng thụ về món ăn tinh thần cho Nhân dân, cứ hai năm một lần Liên hoan “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa”, được tổ chức với hình thức hướng về cơ sở. Liên hoan được tổ chức tại 12 xã, thị trấn với sự hưởng ứng mạnh mẽ của các “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa”, đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần thúc đẩy xây Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện, liên hoan đã duy trì được 07 lần.

Ảnh: Đội văn nghệ xã Dliê Yang biểu diễn tại Đại hội đại biểu mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Ea H’Leo

Công tác xóa đói giảm nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến địa phương, nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển kinh tế, đặc biệt là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với sự đóng góp của tổ chức, cá nhân, cán bộ và Nhân dân trên địa bàn huyện. Trong những qua năm đã triển khai xây dựng một số công trình giao thông, trường học, hỗ trợ phát triển sản xuất, cấp thẻ bảo hiểm Y tế, hỗ trợ tiền điện, sinh hoạt, xây dựng công trình cộng đồng bến nước; tổ chức thăm hỏi gia đình thương binh, bệnh binh, thân nhân các liệt sỹ, gia đình có công, các hộ dân thuộc diện nghèo đang gặp khó khăn, quan tâm giúp đỡ các đối tượng chính sách, người già neo đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, xây dựng nhà tình nghĩa và thực hiện chính sách giảm nghèo (Vận động “Quỹ vì người nghèo” trên toàn huyện trên 10 tỷ đông hỗ trợ xây dựng được 1.039 nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà gia đình chính sách và tặng hơn 30.000 xuất quà, hỗ trợ hơn 2.000 con bò, giống cây trồng... Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân giúp đỡ hộ gia đình khó khăn tiếp cận vốn vay ưu đãi tín chấp từ các Ngân hàng Chính sách và Ngân hàng khác trên địa bàn huyện để thực hiện việc khởi nghiệp, đồng thời hỗ trợ cây trồng vật nuôi cho các hộ nghèo, hộ gia đình phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần hàng năm giảm từ 15% đến 17% hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên hàng năm, năm 2020 là 42 triệu đồng/người/năm).

Được sự chỉ đạo của UBND huyện, Ban Chỉ đạo Phong trào triển khai đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong cán bộ công chức, viên chức, người lao động, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện tốt xây dựng nếp sống văn hóa công sở, văn hóa cộng đồng. Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU, Quyết định số 534-QĐ/TU, ngày 30/5/2018 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Sửa đổi, bổ sung Quy định 10-QĐ/TU, của Tỉnh ủy Đắk Lắk về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc”; Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 11/7/2016 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử dụng hiệu quả thời gian làm việc; không uống rượu, bia trước, trong giời làm việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 26/12/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Trong những năm gần đây việc đẩy mạnh xây dựng thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở, cùng với việc triển khai “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện triển khai, vận động trên cơ sở Nhà nước và Nhân dân cùng chung tay xây dựng cơ sở vặt chất, thiết chế văn hóa. Đồng thời vận động Nhân dân đóng góp xây dựng, nâng cấp và mua sắm thiết bị hoạt động cho các Khu văn hóa, thể thao cấp thôn, đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa, thể thao cấp xã, đến năm 2020 trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng 07 Trung tâm Văn hóa – Thể thao cấp xã (Ea Sol, Dliê Yang, Ea Nam và Ea Ral, Ea Wy, Ea Khal và Ea Hiao; đang triển khai xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Cư Mốt; 181/197 thôn, buôn, tổ dân phố có Khu văn hóa – Thể thao (hội trường).

Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” được quan tâm triển khai thực hiện hàng năm đến tận cơ sở, phát huy vai trò của các ngành, các cấp, của toàn xã hội chú trọng xây dựng gia đình văn hóa. Hàng năm, các chỉ tiêu về gia đình văn hóa được cụ thể hóa trong Nghị quyết Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện và Kế hoạch của UBND huyện. Đã tổ chức cho hộ gia đình đăng ký xây dựng “Gia đình văn hóa”. Kết quả xây dựng gia đình văn hóa tăng qua từng năm đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết, đến năm 2019 đạt 81,64% trên tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện. Việc triển khai Phong trào xây dựng “Thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa” đã đạt được những kết quả nổi bật. Đến năm 2019, trên địa bàn huyện đã công nhận 156/197 thôn, buôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 79,18%. toàn huyện đã công nhận 88/103 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, đạt 85,43%.

Hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển đúng hướng, quy mô và chất lượng ngày càng được nâng cao. Các giải thể thao truyền thống của huyện được duy trì tổ chức thường xuyên, thu hút đông đảo lực lượng vận động viên, cổ động viên tham gia thi đấu, cổ vũ. Phong trào xã hội hóa thể thao cũng được quan tâm kêu gọi, thực hiện thông qua hình thức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và kinh phí tổ chức giải, bước đầu đạt được những kết quả khả quan. Hàng năm tổ chức từ 8 đến 10 giải thể thao cấp huyện và tham gia từ 4 đến 6 giải cấp tỉnh đạt những thành tích cao. Cấp xã hàng năm tổ chức từ 02 đến 4 giải và tham gia các giải thể thao do huyện tổ chức.

  Bên cạnh sự nỗ lực vươn lên của từng hộ gia đình, sự đầu tư của huyện, của tỉnh…Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã thường xuyên duy trì và nhân rộng các phong trào, các mô hình sáng tạo của các thành viên Mặt trận trong hoạt động xoá đói, giảm nghèo được triển khai hiệu quả, nổi bật như: Phong trào tiết kiệm trong chi tiêu hàng ngày để xây dựng “Quỹ quay vòng” của Hội Liên hiệp Phụ nữ; “Mái ấm Công đoàn” của Liên đoàn Lao động; “Tổ nông dân giúp nhau thoát nghèo” của Hội Nông dân; “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” của Hội Cựu chiến binh; Phong trào “Nêu gương sáng tham gia sản xuất, xoá đói giảm nghèo”của Hội Người cao tuổi...đã thiết thực giúp hội viên, đoàn viên thoát nghèo, vươn lên trong đời sống. Thường xuyên triển khai thực hiện Phong trào thi đua yêu nước, nhất là nhân rộng các mô hình tiến tiến về xây dựng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, có nhiều gia đình hiến đất, góp tiền và vật chất để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, các “Gương người tốt, việc tốt”, “Gương nông dân sản xuất giỏi”. Huyện đã tổ chức khen thưởng, biểu dương các “Gia đình văn hóa tiêu biểu”, “Thôn, buôn, TDP văn hóa tiêu biểu”, Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa tiêu biểu” hàng năm và trong các dịp sơ kết, tổng kết 05 năm, 10 năm 15 năm và khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong triển khai thực hiện Phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong 20 năm qua vẫn còn những hạn chế trong triển khai thực hiện phong trào, đó là sự phát triển bùng nỗ về công nghệ thông tin của thế giới, sự du nhập văn hóa thiếu lành mạnh, không phù hợp ảnh hưởng về tư tưởng, đạo đức, lối sống của một số bộ phận người dân, một số loại tội phạm và tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nhất là trong lớp trẻ; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chưa chưa đa dạng, phong phú và chưa sáng tạo; hệ thống thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động văn hóa, thể thao tuy đã có sự quan tâm đầu tư của các ngành, các cấp nhưng vẫn còn thiếu thốn nhiều. Cấp huyện chưa có Nhà thi đấu đa năng, chưa có Sân vận động, thiết bị tập luyện, thi đấu còn hạn hẹp, hệ thống âm thanh, ánh sáng đã xuống cấp, nên việc tổ chức phục vụ hiệu quả chưa cao. Cấp xã tuy đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm đầu tư thiết bị hoạt động tuyên truyền, nhưng thời gian sử dụng khá lâu đã xuống cấp, hư hỏng; 06 xã, 01 thị trấn chưa có Trung tâm Văn hóa – Thể thao nên việc tổ chức hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

Ảnh: Giải bóng chuyền Nữ huyện Ea H’Leo năm 2020

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” trên địa bàn huyện Ea H’Leo trong thời gian đến. Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Ea H’Leo đưa ra một số phương hướng, nhiệm vụ: (1) Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và toàn thể Nhân dân về vị trí, vai trò của Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. (2) Tập trung tuyên truyền sâu rộng những văn bản của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Đăk Lăk và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh liên quan đến triển khai thực hiện Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, để các ngành, các cấp và Nhân dân biết, tham gia thực hiện. (3) Thường xuyên kiên toàn Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gia đình cấp huyện và hướng dẫn các xã, thị trấn kiện toàn Ban Chỉ đạo đạo cấp xã; hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào trên địa bàn huyện đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp trên và các chỉ tiêu của Nghị quyết Đảng bộ đề ra. (4) Nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao, đưa các hoạt động hội thi, hội diễn, các giải thể dục thể thao về cơ sở, đồng thời tiếp nhận những Đoàn ca múa nhạc chuyên nghiệp về biểu diễn tại huyện, nhất là bố trí biểu diễn ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm rút ngắn khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa nông thôn và thành thị. (5) Ưu tiên đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao đáp ứng yêu cầu tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở cho các xã theo nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới của Trung ương, Tỉnh, Huyện và Xã. (6) Vận động Nhân dân tích cực đóng góp xây dựng, sửa chữa, nâng cấp Hội trường (Khu văn hóa) các thôn, tổ dân phố và đầu tư sửa chữa các Nhà Văn hóa cộng đồng của các buôn trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu sinh hoạt cho Nhân dân. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong xây dựng cơ sở vật chất và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao góp phần vào làm đa dạng, phong phú hơn về mô hình hoạt động văn hóa, thể thao của huyện. (7) Phấn đấu đến năm 2025 đạt được các chỉ tiêu cơ bản trên 85% gia đình đạt chuẩn văn hóa; trên 82% Khu dân cư đạt chuẩn văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trên 18% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 100% thị trấn đạt văn minh đô thị.

Có thể thấy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời  sống văn hóa trên địa bàn huyện Ea H’Leo đã lan tỏa mạnh, cần nhân rộng hơn nữa các mô hình và các tấm gương điển hình trong thực hiện phong trào. Việc người dân đồng lòng xây dựng nếp sống văn minh cũng như chung tay giữ gìn những nét đẹp văn hóa cổ truyền cho thấy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được thực hiện một cách đồng bộ với nhiều giải pháp thiết thực, tạo dựng môi trường văn hóa lành mạnh, giúp mỗi người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Qua đó, tạo nên những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện