Người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắ Lắk được chúc thọ, mừng thọ đến 1.500.000 đồng (26/08/2020, 09:02)

 

Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 của Hội đồng nhân tỉnh quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đến 1.500.000 đồng. 

Theo đó, mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn huyện có 6 mức: (1) người cao tuổi ở tuổi 70, 75 là 400.000 đồng tiền mặt; (2) người cao tuổi ở tuổi 80, 85 là 500.000 đồng tiền mặt; (3) người cao tuổi thọ 90 tuổi gồm hiện vật trị giá 300.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt; (4) người cao tuổi thọ 95 tuổi là 1.000.000 đồng tiền mặt; (5) người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm 5 mét vải lụa hoặc thổ cẩm trị giá 500.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt; (6) người cao tuổi thọ trên 100 tuổi là 1.200.000 đồng tiền mặt.

Ảnh: Minh hoạ nguồn Internet

Kinh phí chúc thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi và 90 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh; kinh phí tặng quả người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của UBND các xã, phường thị trấn./. 

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện