Kế hoạch nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2020. (26/08/2020, 08:53)

 

Ngày 21/8/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch số 7477/KH-UBND về việc nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2020.

Ảnh: minh họa nguồn internet.

Kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong kết quả PAPI năm 2019, phấn đấu Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2020 tăng bậc so với năm 2019. Tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia, hưởng ứng vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách; thực hiện có hiệu quả chủ đề cải cách hành chính năm 2020 “Năm hài lòng của người dân, doanh nghiệp về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước”.

Kế hoạch yêu cầu Cần làm rõ các nguyên nhân dẫn đến việc thực hiện chưa tốt các nội dung của Chỉ số PAPI trong những năm qua, xác định các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để khắc phục trong năm 2020. Kế hoạch được triển khai đồng bộ ở các cấp chính quyền; tập trung trọng điểm tại các xã, phường, thị trấn.

Tăng cường các kênh truyền thông, hình thức truyền thông, thời lượng truyền thông, tần suất truyền thông về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tới cộng đồng, tới các khu vực dân cư, tới tận người dân, tạo điều kiện thuận lợi để người dân kịp thời, dễ dàng tiếp cận thông tin. Tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của chỉ số PAPI nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Thường xuyên nâng tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân, nhất là đối với lĩnh vực Đất đai; thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ UBND cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn thể, đại biểu HĐND cấp xã; củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân đối với cán bộ UBND cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn thể, đại biểu HĐND cấp xã.

Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng các dịch vụ công do UBND cấp xã cung cấp để nâng cao chất lượng phục vụ; kiểm tra hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, nhất là trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho người dân, tổ chức; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu.

- Triển khai đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 với mục tiêu đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước thông qua phương pháp điều tra xã hội học, lấy ý kiến người dân, tổ chức đã sử dụng dịch vụ hành chính công do các cơ quan hành chính nhà nước cung cấp.

- Tổ chức, thực hiện tốt, có hiệu quả công tác tiếp dân; thường xuyên nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ và kỹ năng của cán bộ, công chức có liên quan đến công tác tiếp dân./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT  

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện