Huyện Ea H’Leo tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI (03/09/2020, 11:54)

Ngày 27/8/2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’Leo ban hành Kế hoạch số 02-KH/HU về việc tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020.

          Với mục đích tuyên truyền sâu rộng, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Lắk lần thứ XI và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X nhằm củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân. Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị-xã hội của đất nước, của tỉnh, của huyện trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ của năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Huyện Ea H’Leo.

          Yêu cầu của Kế hoạch công tác tuyên truyền cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền các phong trào thi đua “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện