Huyện Ea H’Leo triển khai tổng kết thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 2020” (20/06/2020, 11:32)

Xây dựng xã hội học tập tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân học tập suốt đời là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04-11-2013, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, đã chỉ rõ một trong các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam là “hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập”.

Nhằm đánh giá toàn diện, tổng thể kết quả và tác động của Đề án 89, trong đó, tập trung đánh giá kết quả được so với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh  nghiệm triển khai thực hiện Đề án 89. Đề xuất định hướng, mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu triển khai nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập giai doạn 2012-2020. Tổ chức biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, các địa phương tiêu biểu, có đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện Đề án 89.

Ảnh: minh họa nguồn internet

Ngày 08/6/2020, Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 1202/UBND-VP về việc thực hiện Kế hoạch số 326/KH-BGDĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo triển khai tổng kết thực hiện Đề án “xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020. Theo đó, Ủy ban ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

Giao Trưởng Phòng  Giáo dục và Đào tạo chủ trì, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 89. Trên cơ sở kết quả tổng kết của UBND các xã, thị trấn; tham mưu tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án 89 của huyện. Xây dựng báo cáo tổng kết thực hiện Đề án 89 theo Đề cương hướng dẫn, tham mưu UBND huyện để báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Trưởng Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trưởng Phòng giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện việc khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Đề án 89 theo quy định.

Giao Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về kết quả thực hiện Đề án 89.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện