Huyện Ea H’Leo triển khai thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử (27/06/2020, 09:16)

Nhằm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 4438/UBND-KSTTHC về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ. Vừa qua, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Công văn số 1196/UBND-VHTT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nôi dung, như sau:

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Tổ chức quán triệt thi hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý.

Chỉ đạo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuân thủ theo quy trình được quy định tại Chương II Nghị định số 45/2020/NĐ-CP, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong từng quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh và các hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ chuyên ngành để phản hồi cho tổ chức, cá nhân, bảo đảm việc phân công khoa học, các nội dung phản hồi chính xác, đúng thời hạn.

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử có chữ ký số của cơ quan cho người yêu cầu theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.

Hàng năm, đề xuất danh mục thủ tục hành chính ưu tiên thực hiện trên môi trường điện tử, gửi UBND huyện tổng hợp trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét  quyết định; trong đó xác định rõ thời gian, lộ trình thực hiện và việc xây dựng, vận hành, khai thác. Định kỳ 06 tháng và 01 năm báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP (lồng ghép với báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính), gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp báo cáo của UBND huyện theo quy định./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện