Huyện Ea H’Leo triển khai thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu. (24/10/2020, 16:49)

Thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, kể từ năm 2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ. Theo quy định hiện hành thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức phải ra thông báo nghỉ hưu trước 06 tháng và ra quyết định nghỉ hưu trước 03 tháng tính đến thời điểm công chức, viên chức nghỉ hưu theo quy định. Để bảo đảm thực hiện thống nhất các quy định liên quan đến tuổi nghỉ hưu (thời điểm thông báo nghỉ hưu, ra quyết định nghỉ hưu).

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Công văn số 2174/UBND-NV về việc triển khai thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Bưu điện huyện Ea H’Leo chi trả lương hưu.

Theo đó, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:

Kể từ ngày 01/01/2020 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị (gọi chung là người lao động) làm việc trong điều kiện bình thường thực hiện quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

- Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

- Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được thực hiện theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Giao Trưởng Phòng Nôi vụ thẩm định hồ sơ, trình Chủ tịch UBND huyện quyết định nghỉ hưu đối với đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng tuổi nghỉ hưu theo quy định như sau:

- Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 01/01/2021 khi xem xét tham mưu Chủ tịch UBND huyện ra thông báo nghỉ hưu, quyết định nghỉ hưu được tính trên cơ sở số tuổi nghỉ hưu của công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại Khoản 1 Công văn này.

- Đối với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu trước ngày 01/01/2021 nhưng thuộc trường hợp được áp dụng lùi thời điểm nghỉ hưu theo Khoản, Điều 9 Nghị định số 46/2010/NĐ-CP và Khoản 2, Điều 59 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì không thuộc trường hợp được áp dụng tăng tuổi nghỉ hưu theo quy định tại Khoản 1 Công văn này./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện