Huyện Ea H'Leo có 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (06/02/2020, 15:58)

Huyện Ea H’Leo thực hiện chương trình nông thôn mới (NTM) trong bối cảnh xuất phát điểm thấp và gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, nhiều khu vực dân cư phân tán, hạ tầng thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền địa phương và sự đồng lòng ủng hộ, đóng góp của nhân dân đến nay toàn huyện đã có 06 xã được UBND tỉnh Đắk Lắk công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Vườn chanh dây của một hộ dân xã Ea Wy, huyện Ea H'Leo

Cụ thể, toàn huyện đạt tổng cộng 182/209 tiêu chí (gần 87,1%), 06/11 xã đã hoàn thành Chương trình xây dựng NTM, gồm: Ea Nam, Ea Răl, DLiê Yang, Ea Wy, Ea Hiao và Ea Khăl. Năm 2020, huyện dự kiến huy động trên 867 tỷ đồng từ các nguồn để thực hiện Chương trình xây dựng NTM; phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM, 01 xã đạt xã NTM nâng cao, bình quân đạt 17,45 tiêu chí/xã.

Nhân dân xã Ea Wy, huyện Ea H'Leo đóng góp ngày công làm giao thông nông thôn.

Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy tính dân chủ, đoàn kết, huy động nguồn lực toàn xã hội tham gia xây dựng NTM; tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các loại hình liên kết sản xuất giữa hộ nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp theo hướng bền vững, gắn với các sản phẩm chủ lực của huyện; đồng thời huy động, lồng ghép và tranh thủ các nguồn vốn để phát triển đồng bộ hạ tầng nông thôn, gắn với xây dựng, chỉnh trang khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu./.

 

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện