Huyện Ea H’Leo đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức bộ máy (30/07/2020, 07:50)

Nhằm đẩy mạnh CCHC xây dựng một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, từng bước hiện đại; hệ thống các cơ quan Nhà nước hoạt động có hiệu quả; đội ngủ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có đủ phẩm chất và năng lực, đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ X đã đề ra. Vừa qua, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý của tổ chức bộ máy. Theo đó, kế hoạch đưa ra các giải pháp như sau:

Ảnh: Huyện Ea H’Leo tham gia hội thi thanh niên Đắk Lắk chung tay CCHC

Công tác chỉ đạo, điều hành: Quán triệt, thực hiện nghiêm Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nhà nước về thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh. Có sáng kiến, giải pháp, cách làm mới có khả năng mang lại lợi ích thiết thực, nâng cao hiệu quả triển khai CCHC. Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, đa dạng hình thức phương tiện thông tin tuyên truyền CCHC kịp thời phát triển biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình đóng góp tích cực đến công tác CCHC của huyện. Thực hiện hiệu qủa công tác theo dõi, đánh giá và công bố Chỉ số cải cách hàng năm của UBND các xã, thị trấn. Định kỳ hàng năm, khảo sát, đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước và khảo sát, đánh giá sự hài lòng đối với việc thực hiện một số dịch vụ công trên địa bàn huyện. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác CCHC, trọng tâm là thái độ phục vụ, quá trình giải quyết TTHC và việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Quyết định 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương và Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Cải cách công tác xây dựng văn bản: Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp, tính khả thi, công khai, minh bạch, ổn định. Thường xuyên kiểm tra, thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến, triển khai văn bản pháp luật, tăng cường công tác rà soát để kịp thời phát hiện, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với quy định của Trung ương, tỉnh và thực hiện của địa phương. Công khai, minh bạch cơ chế, chính sách, quy hoạch, kế hoạch trên Trang thông tin điện tử của huyện và các hình thức khác, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm giải trình các cơ quan nhà nước về chính sách, TTHC theo yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, kế hoạch để công khai rộng rãi trên Trang thông tin điện tử của huyện; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng thông tin.

Cải cách TTHC: Tập trung đơn giản hóa TTHC đối với các lĩnh vực: Đầu tư, đất đai, xây dựng … nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện. Đưa 100% số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ra giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Nâng cao tỷ lệ hồ sơ, TTHC được giải quyết đúng hạn. Rà soát, phân loại, xếp hạng các tổ chức sự nghiệp công lập; nghiên cứu chuyển đổi các mô hình sự nghiệp công lập sang mô hình doanh nghiệp, từng bước chuyển giao những dịch vụ công cho các tổ chức ngoài Nhà nước thực hiện theo quy định của Chính phủ, UBND tỉnh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liêm chính, năng động, nhiệt tình và chuyên nghiệp: Xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của huyện.

Cải cách tài chính công: Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, chú trọng nguồn lực để đầu tư các công trình trọng điểm, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Mở rộng và nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch; tích cực đẩy mạnh xã hội hóa đối với giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học, công nghệ...Nâng cao hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và ngân sách cho các cơ quan, đơn vị. Hoàn thiện các chế độ, định mức chi tiêu, gắn khoán chi tiêu công với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả, chống lãng phí trong đầu tư công, tiết kiệm chi hành chính. Rà soát, hoàn thiện về cơ chế và quy trình, thủ tục trong quản lý ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Hiện đại hóa hành chính: Ưu tiên đầu tư cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin triển khai Chính quyền điện tử theo lộ trình Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử; thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước qua Hệ thống Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích hợp Một cửa điện tử liên thông của tỉnh, đồng thời phối hợp việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 tại địa phương đảm bảo lộ trình Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử và Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 9/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Ảnh: Ông Lê Thăng Long- Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong CCHC huyện Ea H’Leo giai đoạn 2011-2020

Bên cạnh đó, UBND huyện Ea H’Leo yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, cơ quan chủ trì, các bước thực hiện để đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Trong đó, Văn phòng HĐND & UBND huyện, Phòng: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Văn hóa - Thông tin, Kinhh tế - Hạ tầng và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch này. Tổ chức quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về tinh thần, thái độ phục vụ đối với người dân, doanh nghiệp. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với cơ quan, đơn vị thường xuyên giải quyết TTHC quá hạn và cán bộ, công chức, viên chức gây khó khăn, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện