Hội nghị trực tuyến xây dựng chính quyền điện tử 09 tháng đầu năm 2020 (08/10/2020, 14:12)

 

Chiều ngày 06/10/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu 15 huyện, thị xã, thành phố để đánh giá tình hình công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020. Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện Ea H’Leo có đồng chí Y Thắng Ê Ban - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Các đại biểu tham dự cuộc họp

Trong thời gian 01 buổi, các Đại biểu đã nghe ông Nguyễn Hoàng Giang, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk báo cáo kết quả triển khai chính quyền điện tử từ ngày 01/01/2020 đến 30/9/2020, có 1.410.312 văn bản điện tử đã được trao đổi liên thông giữa các CQNN từ cấp tỉnh đến cấp xã qua Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành (iDesk); Có trên 46.016 tài khoản thư điện tử công vụ của Cán bộ, công chức, viên chức dùng để trao đổi thông tin trong công việc trên Hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh (iMail). Nhằm tăng cường việc sử dụng văn bản điện tử. Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã được Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phát 4.127 chữ ký số cho cá nhân, tổ chức (3.402 cá nhân, 725 tổ chức ) và hơn 655 chữ ký số trên SIM PKI.

Các Sở, ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực và sự chung tay hưởng ứng và đồng thuận của người dân và doanh nghiệp trong công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền điện tử. Hệ thống iGate cung cấp 1.626 dịch vụ công trực tuyến, trong đó: Trong đó 595 dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 351 dịch vụ công trực tuyến mức 4. Hệ thống iGate đã tiếp nhận 221.942 hồ sơ, đã giải quyết 197.552 hồ sơ theo cơ chế Một Cửa điện tử liên thông; có 20.215 hồ sơ được nộp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 3 trên tổng số 190.425 hồ sơ được nộp trực tiếp trên hệ thống iGate chiếm tỷ lệ 10.61%, có 11.302 hồ sơ được nộp, tiếp nhận và giải quyết trực tuyến mức độ 4 trên tổng số 190.425 hồ sơ được nộp trực tiếp trên hệ thống iGate chiếm tỷ lệ 6%. Riêng hồ sơ TTHC cấp tỉnh (các sở, ban, ngành) đạt 19,5% hồ sơ TTHC nộp trực tuyến mức độ 3,4.

Cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều thay đổi, chuyển biến về cách làm, thói quen, nhận thức trong giải quyết công việc, chuyển từ phương pháp thủ công sang phương pháp tin học hóa. Việc trao đổi thông tin trong xử lý công việc của các cơ quan được nhanh chóng, kịp thời hơn, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí rất nhiều.

Xếp hạng chỉ số tổng thể mức độ ứng dụng CNTT của các cơ quan thuộc Chính phủ năm 2019, tỉnh Đắk Lắk xếp hạng 28/63. Tăng 3 bậc so với năm 2018. Xếp hạng an toàn thông tin mạng của các cơ quan, tổ chức nhà nước năm 2019, tỉnh Đắk Lắk được đánh giá ở xếp loại B (năm 2018 được đánh giá xếp loại C).

Ảnh: Điểm cầu 15 huyện, thị xã, thành phố

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Hà nhấn mạnh, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và an toàn thông tin là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Mặc dù, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh đã có nhiều chuyển biến tuy nhiên cần sự nỗ lực mạnh mẽ ở các cấp chính quyền, đem lại sự hài lòng cho người dân.

Về nhiệm vụ trong quý 4/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu sau cuộc họp chính thức triển khai ứng dụng Zalo trong việc tuyên truyền và dịch vụ Chính quyền  điện tử. Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 và định hướng đến 2030; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường sử dụng hiệu quả hệ thống iGate, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đồng thời tham mưu UBND tỉnh để tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo cho phù hợp với chỉ đạo của Trung ương và tình hình thực tế.

Căn cứ các Kế hoạch, chỉ tiêu về ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh đã ban hành, các cơ quan, đơn vị chủ động sơ kết, đánh giá các nhiệm vụ đã triển khai để rà soát đánh giá những nhiệm vụ chưa hoàn thành cần xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể trong những tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu đề ra. Trong đó cần tập trung rà soát các TTHC để cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 đảm bảo đến hết năm 2020 đạt 60% dịch vụ công mức mức 3, 30% dịch vụ công mức 4 được công bố. Tăng cường công tác tuyên truyền người dân và doanh nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính mức 3, mức độ 4 qua Hệ thống Một cửa điện tử liên thông tích hợp Dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ Bưu chính công ích. Trong công tác bảo đảm an toàn thông tin, đề nghị khẩn trương xây dựng hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin của các hệ thống CNTT của đơn vị mình đang triển khai.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông tập trung triển khai dịch vụ thanh toán trực tuyến đối với các Dịch vụ công của các đơn vị cung cấp mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Khẩn trương tập trung xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) để sớm ra mắt trước tháng 01/2021 phải hoạt động hiệu quả. Tiếp tục duy trì và cập nhật, nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Lắk theo Khung kiến trúc Chính quyền điện tử 2.0 của Việt Nam.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục khẩn trương hoàn thành việc tích hợp hệ thống Vilis với hệ thống iGate để cung cấp dịch vụ công mức 3, 4 các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của đơn vị mình phụ trách lên cổng dịch vụ công của tỉnh cho người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện