Công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống iGate (23/02/2021, 14:13)

Thực hiện Công văn số 87/VPUBND-KSTTHC, ngày 20/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk về việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống iGate. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo:

Ảnh: Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cuả huyện Ea H’Leo

- Giao Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: Khẩn trương kiểm tra, rà soát lại việc công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của cơ quan, đơn vị mình trên hệ thống iGate, đảm bảo việc công khai đầy đủ, đúng quy định, hoàn thành trước ngày 25/02/2021. Trường hợp, cơ quan, đơn vị nào không đảm bảo việc công khai đầy đủ theo quy định, dẫn đến việc làm mất điểm chỉ số CCHC của huyện năm 2020, thì cơ quan, đơn vị đó sẽ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.

- Giao Văn Phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị cập nhật tất cả các hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC có phát sinh trên hệ thống iGate. Trường hợp cơ quan, đơn vị nào không cập nhật hoặc cập nhật không đầy đủ hồ sơ TTHC lên Hệ thống iGate thì báo cáo UBND huyện xem xét, xử lý./.

Nguồn: Phương Bình –VP HĐND&UBND huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện