Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 01/2021 (03/02/2021, 14:00)

Sáng 03/02/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 01/2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới hơn 2.200 điểm cầu với hơn 20.000 đại biểu tham dự tại các tỉnh, thành phố, các huyện và tại các xã, phường, thị trấn. Tham dự tại điểm cầu chính có lãnh đạo, chuyên viên một số vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên của các cơ quan, đảng ủy trực thuộc Trung ương tại Hà Nội…

Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện Ea H’leo có đồng chí Bun Thó Lào – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện; các đồng chỉ Ủy viên BVT Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW Nguyễn Xuân Thắng thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau hơn 07 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển", Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa 13 gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng; biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị cũng đã nghe thông tin về tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng nhà nước năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ hoạt động đối ngoại năm 2021 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới./.

Nguồn: Phương Bình –VP HĐND&UBND huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện