Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk (27/06/2020, 09:31)

 

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 1285/QĐ-UBND về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh: Minh họa nguồn Internet

Theo đó, Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng có giá mua từ 500 triệu đồng trở lên/01 đơn vị tài sản của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đắk Lắk. Những nội dung khác về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng không quy định tại Quyết định này thì được thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, đôn đốc việc triển khai Quyết định này; hàng năm tổng hợp và đề nghị việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phù hợp với tinh hình thực tế sử dụng

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa – Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện