Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (04/04/2021, 11:59)

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày chủ nhật 23/5/2021, đây là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước, chính vì vậy công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được quan tâm, sẽ góp phần giúp cuộc bầu cử diễn ra tốt đẹp. Huyện Ea H’Leo đã và đang tập trung thực hiện công tác tuyên truyền để mọi người dân nắm được quyền và nghĩa vụ, chọn ra những người có đức, có tài đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Ảnh: tuyên truyền bầu cử tại UBND xã Ea Hiao

Trên cơ sở Kế hoạch số 13-KH/HU ngày 15/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ea H’Leo về việc thành lập Ủy ban bầu cử huyện Ea H’Leo, UBND huyện Ea H’Leo đã ban hành Kế hoạch số 44/KH-UBND, ngày 3/3/2021 về việc thông tin, tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Kế hoạch xác định rõ mục đích công tác thông tin, tuyên truyền là làm cho Nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia Cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện hiện nay đang được các cấp, các ngành, địa phương từ huyện đến cơ sở triển khai tích cực.

Thời gian và tiến độ thông tin, tuyên truyền được thực hiện trong 3 đợt, cụ thể: Đợt 1: tuyên truyền đến ngày 22/4/2021, Tập trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện những năm gần đây. Đợt 2: từ ngày 23/4/2021 đến hết ngày bầu cử 23/5/202, Tiếp tục tuyên truyền về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, các quy định về bầu cử và thể thức bầu cử. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cử tri hướng về ngày bầu cử. Đợt 3: Sau ngày bầu cử 23/5/2021: Tập trung tuyên truyền kết quả bầu cử và các hoạt động chào mừng thành công cuộc bầu cử trên cả nước và trên địa bàn tỉnh, huyện.

Ảnh: tuyên truyền bầu cử tại UBND xã Ea Hiao

Thông qua công tác tuyên truyền, làm cho cán bộ đảng viên, người dân trên toàn huyện nhận thức rõ mục đích, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Làm cho cử tri trên toàn huyện nắm vững và thực hiện đúng những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, sự chuẩn bị chu đáo cho công tác bầu cử sắp đến, huy vọng rằng, nhân dân toàn huyện sẽ thực hiện tốt quyền làm chủ của mình, lựa chọn, bầu ra những đại biểu đủ đức, đủ tài, xứng đáng với niềm tin của nhân dân./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT  

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện